Operátor súkacieho stroja

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor súkacieho stroja

Operátor súkacieho stroja obsluhuje súkacie stroje, prevíja priadzu na krížové cievky s prípadným odstraňovaním slabých miest (pretrhov), nopiek a prímesí na priadzi k dosiahnutiu rovnomernosti priadze. Navádza nite z predlohy (potáča) do súkacieho zariadenia medzi predlohou a výslednou cievkou. Presúkava zbytky priadze z potáčov a cievok na krížové cievky.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy Súkač priadze
Súkačka
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8151 - Operátori strojov na výrobu vlákien a pradiarenských výrobkov
SK ISCO-08 8151002 - Operátor súkacieho stroja
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Príslušnosť k povolaniu Operátor spracovania vlákien

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 3 textilné technológie, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 technológia strojného tkania
 • stupeň EKR 3 technológia výroby textílií
 • stupeň EKR 3 technológia pradiarstva
 • stupeň EKR 3 normy a štandardy kvality v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 2 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 odstraňovanie slabých miest, nopiek a prímesí na priadzi
 • stupeň EKR 3 prevíjanie priadze na krížové cievky
 • stupeň EKR 3 starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 3 presúkavanie a súkanie zbytkov priadze z potáčov a cievok
 • stupeň EKR 3 obsluha textilných strojov a zariadení
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textilnej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie