Operátor predpriadacieho, dopriadacieho a štočkového stroja

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor predpriadacieho, dopriadacieho a štočkového stroja

Operátor predpriadacieho, dopriadacieho a štočkového stroja obsluhuje stroje a zariadenia na výrobu priadze. Zabezpečuje príjem, triedenie a prípravu surovín na spracovanie. Vykonáva kontrolu kvality spracovávaného materiálu pred vstupom a po výstupe zo strojov. Obsluhuje pradiarenské stroje a zariadenia, kontroluje chod strojov a zariadení a zabezpečuje bežnú údržbu strojov a zariadení.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy Pradiar
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8151 - Operátori strojov na výrobu vlákien a pradiarenských výrobkov
SK ISCO-08 8151003 - Operátor predpriadacieho, dopriadacieho a štočkového stroja
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Príslušnosť k povolaniu Operátor spracovania vlákien

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 3 technológia výroby textílií
 • stupeň EKR 3 textilné technológie, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
 • stupeň EKR 3 technológia pradiarstva
 • stupeň EKR 3 normy a štandardy kvality v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 2 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a bežná údržba strojov, zariadení a pracovných pomôcok na výrobu priadzí
 • stupeň EKR 3 navíjanie stúh a priadzí na navíjacích strojoch
 • stupeň EKR 3 obsluha dopriadacích strojov na výrobu dvoch a viackomponentných priadzí
 • stupeň EKR 3 starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 2 obsluha textilných strojov a zariadení
 • stupeň EKR 2 obsluha rezacích, trhacích, rozvoľňovacích, súkacích, mykacích, česacích, uzlovacích a predpriadancích strojov vo výrobe priadze

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie