Operátor tkacieho stroja (tkáč)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor tkacieho stroja (tkáč)

Operátor tkacieho stroja (tkáč) obsluhuje tkáčske stroje, zásobuje ich materiálom, odstraňuje útkové a osnovné prietrhy, zodpovedá za technológiu tkania a správne používanie útkových priadzí pri vyrábaných artikloch. Zodpovedá za kvalitu tkania.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8152 - Operátori tkacích a pletacích strojov
SK ISCO-08 8152001 - Operátor tkacieho stroja (tkáč)
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Príslušnosť k povolaniu Operátor výroby textilu

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 3 postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
 • stupeň EKR 3 technológia výroby textílií
 • stupeň EKR 3 technológia ručného tkania
 • stupeň EKR 3 technológia strojového tkania
 • stupeň EKR 2 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v textilnej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 3 ručná výroba tkanín na jednoduchých tkacích strojoch
 • stupeň EKR 3 povrchové úpravy tkanín a pletenín čistením a zapieraním, vrátane značenia chýb
 • stupeň EKR 3 orientácia v podkladoch a technickej dokumentácii na ručné tkanie
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, spôsobov spracovania a materiálov na ručné tkanie
 • stupeň EKR 3 posudzovanie kvality tkanín a tkaných výrobkov a ich zaraďovanie do kvalitatívnych tried
 • stupeň EKR 3 obsluha tkacích strojov na tkanie kobercov, prachoviek, prikrývok, technických a obuvníckych tkanín, dekoračných a nábytkových tkanín
 • stupeň EKR 3 obsluha textilných strojov a zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie