Operátor stroja na farbenie a bielenie tkanín a odevov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor stroja na farbenie a bielenie tkanín a odevov samostatne obsluhuje stroje, linky a zariadenia na zušľachťovanie textílií rôznymi spôsobmi používanými v oblasti farbenia a bielenia tkanín a odevov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy
Farbiar
Úpravár textílií
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8154 - Operátori zariadení na bielenie, farbenie a čistenie textilu
SK ISCO-08
8154001 - Operátor stroja na farbenie a bielenie tkanín a odevov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba textilu
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor úpravy textilu a odevov

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
fyzická zdatnosť
E
matematická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby textílií
3
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
3
technológia zušľachťovania textílií
3
technológia farbenia textílií
3
systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
3
textilné technológie, druhy strojov a zariadení
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, hygiena práce a pracovného prostredia, protipožiarna ochrana a používanie ochranných pracovných pomôcok
3
laboratórna technika a laboratórne postupy súvisiace s procesom farbenia a bielenia tkanín a odevov
3
normy a predpisy na farbenie a bielenie tkanín a odevov
3
druhy farbiacich a bieliacich prostriedkov na textílie
3
tovaroznalectvo textilu a kože
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
príprava technologického postupu farbenia a bielenia textilných materiálov pri dodržiavaní environmentálnych zásad
3
medzioperačná kontrola kvality v procese farbenia a bielenia textilných materiálov
3
označenie vád produkcie, odstránenie odstrániteľných chýb a zaradenie výrobku do kvalitatívnej triedy
3
príprava farieb, chemikálií, roztokov a iných médií na farbenie a bielenie textilných materiálov a odevov
3
obsluha strojov a zariadení na farbenie a bielenie textilných materiálov a odevov
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov, liniek a zariadení na farbenie textilných materiálov
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textile a odevníctve
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.