Operátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu

Operátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu preberá a značí textil určený na pranie a chemické čistenie, triedi ho podľa sortimentu, druhu materiálu, stupňa znečistenia a stálosti vyfarbenia. Obsluhuje stroje, linky a zariadenia na to určené a vykonáva vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu prania a chemického čistenia.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8154 - Operátori zariadení na bielenie, farbenie a čistenie textilu
SK ISCO-08 8154002 - Operátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Príslušnosť k povolaniu Operátor úpravy textilu a odevov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 3 postupy a metódy prania
 • stupeň EKR 3 technológia prania, odvodňovania, sušenia bielizne a odevov
 • stupeň EKR 3 technológia detašovania
 • stupeň EKR 3 normy a predpisy na pranie a chemické čistenie textilu
 • stupeň EKR 3 druhy pracích, čistiacich a pomocných prostriedkov a ich dávkovanie
 • stupeň EKR 3 postupy na ochranu textilu pred procesom chemického čistenia
 • stupeň EKR 3 normy a štandardy kvality v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 3 laboratórna technika a laboratórne postupy v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 2 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, hygiena práce a pracovného prostredia, protipožiarna ochrana a používanie ochranných pomôcok
 • stupeň EKR 3 tovaroznalectvo textilu a kože

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 základná starostlivosť o zariadenia na pranie a chemické čistenie textilu
 • stupeň EKR 3 označenie vád produkcie, odstránenie odstrániteľných chýb a zaradenie výrobku do kvalitatívnej triedy
 • stupeň EKR 3 medzioperačná kontrola kvality priebehu prania a chemického čistenia textilu
 • stupeň EKR 3 triedenie textilných výrobkov s prihliadnutím na sortiment, farbu a druh textilného materiálu pred a po procese čistenia
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 3 voľba technologického postupu detašovania (odstraňovania) škvŕn
 • stupeň EKR 3 obsluha a základná údržba technologického zariadenia, strojov a prístrojov na chemické alebo mokré čistenie, sušenie a finálnu úpravu textilných odevov a ďalších výrobkov žehlením, tvarovaním a balením
 • stupeň EKR 3 výber technologického postupu prania a obsluha kontinuálnych a diskontinuálnych pracích strojov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie