Operátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu preberá a značí textil určený na pranie a chemické čistenie, triedi ho podľa sortimentu, druhu materiálu, stupňa znečistenia a stálosti vyfarbenia. Obsluhuje stroje, linky a zariadenia na to určené a vykonáva vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu prania a chemického čistenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8154 - Operátori zariadení na bielenie, farbenie a čistenie textilu
SK ISCO-08
8154002 - Operátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba textilu
Príslušnosť k povolaniu
Operátor úpravy textilu a odevov

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
fyzická zdatnosť
E
matematická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
3
postupy a metódy prania
3
technológia prania, odvodňovania, sušenia bielizne a odevov
3
technológia detašovania
3
normy a predpisy na pranie a chemické čistenie textilu
3
druhy pracích, čistiacich a pomocných prostriedkov a ich dávkovanie
3
postupy na ochranu textilu pred procesom chemického čistenia
3
normy a štandardy kvality v textilnej výrobe
3
laboratórna technika a laboratórne postupy v textilnej výrobe
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, hygiena práce a pracovného prostredia, protipožiarna ochrana a používanie ochranných pomôcok
2
tovaroznalectvo textilu a kože
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
základná starostlivosť o zariadenia na pranie a chemické čistenie textilu
3
označenie vád produkcie, odstránenie odstrániteľných chýb a zaradenie výrobku do kvalitatívnej triedy
3
medzioperačná kontrola kvality priebehu prania a chemického čistenia textilu
3
triedenie textilných výrobkov s prihliadnutím na sortiment, farbu a druh textilného materiálu pred a po procese čistenia
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textilnej výrobe
3
voľba technologického postupu detašovania (odstraňovania) škvŕn
3
obsluha a základná údržba technologického zariadenia, strojov a prístrojov na chemické alebo mokré čistenie, sušenie a finálnu úpravu textilných odevov a ďalších výrobkov žehlením, tvarovaním a balením
3
výber technologického postupu prania a obsluha kontinuálnych a diskontinuálnych pracích strojov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.