Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože

Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože obsluhuje stroje a zariadenia zabezpečujúce výrobu a úpravu kožušinových a kožených výrobkov a koženej galantérie.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8155 - Operátori zariadení na úpravu kožušín a kože
SK ISCO-08 8155000 - Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Operátor výroby kožušín a kože

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia výroby galantérneho, kožušníckeho a koženého tovaru
 • stupeň EKR 3 technológia úpravy usní a kožušín
 • stupeň EKR 3 technológia spracovania kože
 • stupeň EKR 2 technické kreslenie v kožiarskej a obuvníckej výrobe
 • stupeň EKR 2 materiály v kožušníckej a v kožiarskej výrobe
  Špecifikácia:
  Druhy a vlastnosti kožušín a usní, chyby materiálov, spôsoby rozborov a skúšok.
 • stupeň EKR 1 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe
 • stupeň EKR 3 strojová montáž kožušinových výrobkov
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov vo vysekávacej dielni
 • stupeň EKR 3 obsluha kožiarskych a kožušníckych strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 ručné a strojové šitie usňových a kožušinových výrobkov
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a údržba kožiarskych a kožušníckych strojov a zariadení
 • stupeň EKR 2 posudzovanie kvality kožušín a kožušinových výrobkov
 • stupeň EKR 2 posudzovanie kvality usní

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie