Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov obsluhuje stroje na výrobu, opracovanie alebo úpravu polotovarov potrebných na montáž obuvi. Ide najmä o napínacie stielky, vlepovacie opätky, predom opracované a monolitné podošvy, podpätky, rámiky, klenky a vystužovacie dielce. Podľa výrobnej dokumentácie monitoruje, obsluhuje, prípadne zoraďuje a nastavuje príslušné zariadenia, ako sú formy, vysekávacie nože, zrezávacie nože, šablóny a pod. Pri práci využíva inovačné poznatky a postupy vedúce k optimalizácii vykonávaných operácií a činností súvisiacich s výrobou obuvi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2365/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8156
SK ISCO-08
8156001
ESCO
2656
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
8156001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Druhy, vlastnosti, chyby, spôsoby rozborov a skúšok.
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Výroba gumovej a koženej obuvi.
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri aplikácii kovových, spojovacích a ozdobných súčastí výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia a pracovné postupy pri výrobe obuvníckych komponentov a polotovarov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy vysekávania usňových komponentov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia na výrobu obuvníckych komponentov a polotovarov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy šitia podšívkových a zvrškových materiálov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia výroby podošiev z plastov a gumy
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ekologické aspekty výroby obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a pracovných postupoch pri výrobe obuvníckych komponentov a polotovarov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, materiálu a nástrojov na výrobu obuvníckych zvrškov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie kvality ušitých zvrškov a spodkových obuvníckych polotovarov a materiálov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia inovatívnych technológií v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Aplikácia inovatívnych technológií a postupov v obuvníckej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
3
tvarovanie a úprava obuvníckych polotovarov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava materiálu a príprava komponentov na výrobu obuvníckych polotovarov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
optimálne využitie usňových materiálov pri vysekávaní jednotlivých komponentov obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Podľa činenia a topografie.
Perspektíva: Aktuálna
3
spájanie obuvníckych dielov a súčastí lepením a šitím
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zapracovávanie kovových, spojovacích a ozdobných súčastí
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia ekologických postupov v obuvníckej výrobe pri nakladaní s odpadmi, minimalizácii vzniku odpadov a znižovanie ich vplyvu na životné prostredie
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vysekávanie obuvníckych dielov
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Zvrškové a spodkové dielce.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov a zariadení na výrobu a úpravu obuvníckych polotovarov
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Zvršky, opätky, podošvy, podpätky.
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha programovateľných strojov a zariadení vo výrobe obuvníckych zvrškov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?