Vysekávač obuvníckych a kožiarskych materiálov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vysekávač obuvníckych a kožiarskych materiálov

Vysekávač kožiarskych a obuvníckych materiálov obsluhuje zariadenia na vysekávanie a opracovanie dielcov potrebných na priemyselnú obuvnícku alebo kožiarsku výrobu. Monitoruje, obsluhuje, prípadne zoraďuje a nastavuje zariadenia na vysekávanie či vyrezávanie zvrškov a spodkov obuvi, dielcov na výrobu koženej galantérie, rukavíc, sedlárskych výrobkov či rôznych úžitkových predmetov z prírodných usní, textílií, lepenky alebo zo syntetických materiálov.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8156 - Operátori strojov na výrobu obuvi
SK ISCO-08 8156002 - Vysekávač kožiarskych a obuvníckych materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Operátor výroby obuvi

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 technológia výroby kožiarskych výrobkov
  Špecifikácia:
  Patrí sem technológia výroby galantérneho tovaru, kabeliek a iného ďalšieho brašnárskeho tovaru
 • stupeň EKR 4 technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
  Špecifikácia:
  Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev.
 • stupeň EKR 4 druhy, vlastnosti a chyby kože a usne
  Špecifikácia:
  Druhy, vlastnosti a chyby.
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v kožiarskej výrobe
 • stupeň EKR 4 tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
 • stupeň EKR 4 druhy koží a koženiek
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 obsluha obuvníckych strojov
 • stupeň EKR 4 obsluha programovateľných liniek na vysekávanie obuvníckych dielcov
 • stupeň EKR 4 posudzovanie kvality usní
 • stupeň EKR 4 voľba postupu práce, materiálu a nástrojov na vysekávanie dielov obuvi
 • stupeň EKR 4 výroba obuvníckych šablón v systéme automatizovanej konštrukcie
 • stupeň EKR 4 základné nastavovanie, ošetrovanie a údržba obuvníckych strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 posudzovanie fyzikálno - mechanických vlastností usní podľa topografie na optimálne polohovanie dielcov kožiarskych a obuvníckych výrobkov
 • stupeň EKR 4 rozlišovanie rozdielneho charakteru a farebného odtieňa povrchu usní pri určovaní miesta na vyseknutie dielcov
 • stupeň EKR 4 stanovenie optimálneho polohovania dielcov pre minimalizáciu odpadu materiálu
 • stupeň EKR 3 spájanie spodkových a zvrškových dielcov obuvi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie