Vysekávač obuvníckych a kožiarskych materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vysekávač obuvníckych a kožiarskych materiálov Vysekávač obuvníckych a kožiarskych materiálov obsluhuje zariadenia na vysekávanie, rezanie a strihanie dielcov potrebných na priemyselnú obuvnícku alebo kožiarsku výrobu. Monitoruje, obsluhuje, prípadne zoraďuje a nastavuje zariadenia na vysekávanie či vyrezávanie a rezanie dielcov potrebných na zvršky a spodky obuvi, dielcov na výrobu koženej galantérie, rukavíc, sedlárskych výrobkov či rôznych úžitkových predmetov z prírodných usní, textílií, lepenky alebo zo syntetických materiálov. Pri práci využíva inovačné poznatky a postupy vedúce k optimalizácii vykonávaných operácií a činností súvisiacich s výrobou obuvi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2363/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8156
SK ISCO-08
8156002
ESCO
2646
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
8156002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Druhy, vlastnosti a chyby.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Technológia výroby galantérneho tovaru, kabeliek a iného brašnárskeho tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev.
Perspektíva: Aktuálna
4
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Textilné a syntetické materiály, spracovanie, kvalita, vlastnosti.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia spracovania kože
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia pracovných operácií vo vysekávacej dielni
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady modelovania a konštrukcie obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a vlastnosti usní
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Vlastnosti usní podľa spôsobu činenia, využitie podľa druhu.
Perspektíva: Aktuálna
4
vysekávacie nože, ich druhy a využitie
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy nastavovania, ošetrovania a základnej údržby strojov a zariadení vo vysekávacej dielni
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
techniky a postupy ukladania nožov a šablón podľa druhu a topografie usne
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo textilu, odevov, kože a obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba optimálneho postupu a zariadenia na rezanie, strihanie a vysekávanie textilných a syntetických materiálov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie optimálneho polohovania dielcov pre minimalizáciu odpadu materiálu
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, materiálu a nástrojov na vysekávanie dielov obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozlišovanie rozdielneho charakteru a farebného odtieňa povrchu usní pri určovaní miesta na vyseknutie dielcov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie fyzikálno - mechanických vlastností usní podľa topografie na optimálne polohovanie dielcov kožiarskych a obuvníckych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie kvality usní a kožušín
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia inovatívnych technológií v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Aplikácia inovatívnych technológií v oblasti delenia materiálov v kožiarskej a obuvníckej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie doplnkových operácií vo vysekávacej dielni - perforovanie, razenie, značenie a pod.
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava, nastavenie a obsluha kožiarskych a obuvníckych strojov a zariadení podľa výrobného predpisu
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spájanie spodkových a zvrškových dielcov obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha programovateľných strojov a zariadení vo výrobe obuvníckych zvrškov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba obuvníckych šablón v systéme automatizovanej konštrukcie
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?