Technológ farbiacich procesov (kolorista)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technológ farbiacich procesov (kolorista)

Technológ farbiacich procesov (kolorista) stanovuje technologické postupy a zabezpečuje technologickú prípravu farbiacich procesov v textilnej výrobe a vo výrobe chemikálií a chemických produktov. Navrhuje alebo overuje moderné technologické prvky, suroviny a postupy, zabezpečuje technologickú prípravu výrobu a miešania farieb alebo farbenia textilných vlákien, textilu. Zodpovedá za spracovanie technologických predpisov, stanovovanie noriem kapacít a noriem práce, či podkladov pre cenové kalkulácie a kontroluje dodržiavanie technologických postupov.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy Kolorista
Technológ farbenia
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2145 - Chemickí špecialisti
SK ISCO-08 2145005 - Technológ farbiacich procesov (kolorista)
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Výroba chemikálií a chemických produktov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista chemickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 4 technológia farbenia textílií
 • stupeň EKR 4 postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 3 chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
 • stupeň EKR 3 laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
 • stupeň EKR 3 chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
 • stupeň EKR 3 priemyselná ekológia
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 2 technológia potlačovania textílií
 • stupeň EKR 2 textilné technológie, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 2 technológia výroby textílií
 • stupeň EKR 4 normy a technické podklady v textilnej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 4 výkon technologických skúšok v procese farbenia
 • stupeň EKR 4 príprava farbiacich postupov rôznych druhov materiálov, vrátane výpočtov
 • stupeň EKR 3 posudzovanie kvality farbením upravených textílií
 • stupeň EKR 3 posudzovanie kvality a vhodnosti textilného materiálu na farbenie textílií
 • stupeň EKR 3 výpočty noriem a normatívov v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 3 analyzovanie vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v textilnej výrobe
 • stupeň EKR 3 orientácia v receptúrach v textile
 • stupeň EKR 3 orientácia v pracovných a technologických postupoch v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 3 určenie, definovanie a kontrola vstupov a výstupov chemických procesov podľa štandardných postupov (nutná)
 • stupeň EKR 4 aplikácia operatívnych riešení technologických problémov farbenia
 • stupeň EKR 4 vedenie technickej dokumentácie farbiaceho procesu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie