Studniar

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Studniar

Studniar zakladá, zriaďuje, rekonštruuje a oživuje studne všetkých profilov a hĺbok. Vykonáva opravy alebo výmeny chybného plášťa studne a jeho izolácie. Čistí a dezinfikuje studne, obsluhuje príslušné mechanizačné prostriedky.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Alternatívne názvy Studniar betonár
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8113 - Studniari, vŕtači a podobní pracovníci
SK ISCO-08 8113001 - Studniar
Divízia SK NACE Rev. 2 Iná ťažba a dobývanie
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Vŕtač, ťažiar, studniar

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci. Osobné ochranné pracovné prostriedky a spôsoby ich použitia.
 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
 • stupeň EKR 3 technické normy a predpisy v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Normy a predpisy súvisiace s hĺbením studní.
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Spôsoby obsluhy strojov a zariadení na stavbu studní, napr. mechanizačných prostriedkov na spúšťanie plášťa studne, zariadení na razenie alebo vŕtanie sond v spolupráci s vŕtačom a pod.
 • stupeň EKR 3 stavebné a technické výkresy
  Špecifikácia:
  Výkresy a technické náčrty týkajúce sa projektovania studní.
 • stupeň EKR 3 stavebné konštrukcie
  Špecifikácia:
  Konštrukcie studní, základný prehľad o jednotlivých druhoch stavebných konštrukcií.
 • stupeň EKR 3 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
  Špecifikácia:
  Druhy a vlastnosti materiálov na stavbu studní (betónu, ocele a pod.).
 • stupeň EKR 3 geológia
  Špecifikácia:
  Základy geológie.
 • stupeň EKR 3 technológia betónovania
  Špecifikácia:
  So zameraním na betónovanie stien studní.
 • stupeň EKR 3 technológie trhacích prác
  Špecifikácia:
  So zameraním na hĺbenie studní.
 • stupeň EKR 3 technológia hĺbenia a stavby studní

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 obsluha a údržba strojov a zariadení v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Obsluha mechanizačných prostriedkov na spúšťanie plášťa studne, zariadení na razenie alebo vŕtanie sond v spolupráci s vŕtačom a pod. pri zakladaní, zriaďovaní a rekonštrukcii studní.
 • stupeň EKR 3 čistenie a dezinfekcia studní pri ich zriaďovaní, rekonštrukcii a obnovení
 • stupeň EKR 3 povrchové úpravy plášťa studne vykonávaním izolácií, utesňovaním vodných horizontov, vybetónovaním, rovnaním plášťa, domurovaním
  Špecifikácia:
  Opravy alebo výmeny chybného plášťa studne, povrchové úpravy plášťa vykonávaním izolácií, utesňovaním vodných horizontov a pod.
 • stupeň EKR 3 rúbľovanie, vymurovanie a betónovanie studní
 • stupeň EKR 3 ručné zakladanie a hĺbenie studní všetkých profilov v súdržných horninách
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, náradí, pomôcok a materiálov na zakladanie, zriaďovanie a rekonštrukciu studní všetkých profilov a hĺbok
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v podkladoch na zakladanie, zriaďovanie a rekonštrukciu studní všetkých profilov a hĺbok
  Špecifikácia:
  Orientácia v technických normách na stavbu studní, vo výkresovej dokumentácii a technických náčrtoch.
 • stupeň EKR 3 spolupráca s vŕtačom a hydrogeológom
 • stupeň EKR 3 participácia na vykonávaní čerpacích skúšok
  Špecifikácia:
  Účasť na overovaní prítokov studní čerpacím pokusom v súčinnosti s kvalifikovaným hydrogeológom.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie