Podlahár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Podlahár

Podlahár zhotovuje podlahy všetkých druhov a navrhuje spôsoby opráv poškodených podláh.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7122 - Podlahári a obkladači
SK ISCO-08 7122001 - Podlahár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výstavba budov
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Podlahár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v stavebníctve
 • stupeň EKR 3 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
 • stupeň EKR 3 podlahové krytiny
  Špecifikácia:
  Druhy podlahových krytín, ich vlastnosti a vhodnosť pre jednotlivé typy priestorov, účel použitia a trvanlivosť.
 • stupeň EKR 3 technológia podlahárskych prác
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
 • stupeň EKR 3 stavebné konštrukcie
  Špecifikácia:
  Konštrukcie jednotlivých druhov podláh a ich nadväznosť na stavebné konštrukcie.
 • stupeň EKR 3 základné stavebné technológie
  Špecifikácia:
  S dôrazom na technológie týkajúce sa podlahárskych prác.
 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
 • stupeň EKR 3 technické normy a predpisy v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Súvisiace s podlahárskymi prácami.
 • stupeň EKR 3 stavebné a technické výkresy
 • stupeň EKR 3 pomôcky, náradie, stroje a zariadenia pre podlahárske práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 opravy, údržba a ošetrovanie podláh
 • stupeň EKR 3 výpočet spotreby materiálu na podlahy
  Špecifikácia:
  Meranie a výpočty podlahových plôch, zostavenie kladačského plánu, výpočet spotreby materiálu.
 • stupeň EKR 3 práca s umelým mramorom – príprava zmesi, nanášanie na podklad, formovanie, brúsenie a leštenie
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technických podkladoch na kladenie, lepenie a povrchové úpravy rôznych druhov drevených a laminátových podlahovín
  Špecifikácia:
  Drevené, laminátové, povlakové, priemyselné a športové.
 • stupeň EKR 3 pokládka drevených a laminátových podláh bez vzorov a tvarov, vrátane konečných úprav povrchu
  Špecifikácia:
  Parkety, vlysy, palubovky a lamely rôznych rozmerov, vzorov a kombinácií.
 • stupeň EKR 3 pokládka jedno aj viacfarebných liatych teracových podláh na zvažujúce sa plochy, schody, rampy, sokle a na plochy s vysokými nárokmi na kvalitu a vzhľad povrchu
  Špecifikácia:
  Na rovné a zvažujúce sa plochy, schody, rampy, sokle a na plochy s vysokými nárokmi na kvalitu a vzhľad povrchu.
 • stupeň EKR 3 zhotovovanie a kladenie špeciálnych druhov podláh
  Špecifikácia:
  Elektrostaticky vodivých, antistatických, protišmykových, športových, dutinových, odpružených, terasových, a pod.
 • stupeň EKR 3 pokládka kobercových podlahovín alebo podlahovín z pvc, gumy, korku, linolea na rovné plochy
  Špecifikácia:
  Kladenie kobercových podlahovín, podlahovín z PVC, kaučuku, prírodného linolea, korku, a pod. na rovné a zvažujúce sa plochy, schody, rampy, sokle a na plochy s vysokými nárokmi na kvalitu a vzhľad povrchu.
 • stupeň EKR 3 povrchové úpravy položených podlahových krytín
  Špecifikácia:
  konečné úpravy brúsením, tmelením, lištovaním, soklovaním, pastovaním, lakovaním, osadzovanie dvierok, dilatačných a ukončovacích líšt a podobne
 • stupeň EKR 3 manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
 • stupeň EKR 3 orientácia v podlahárskych materiáloch
 • stupeň EKR 3 obsluha a údržba strojov a zariadení na výrobu podláh
 • stupeň EKR 3 návrh pracovných postupov a materiálov na pri kladení podláh
 • stupeň EKR 3 posudzovanie kvality podlahárskeho materiálu dostupnými prostriedkami
 • stupeň EKR 3 aplikácia materiálov stavebnej chémie na úpravu podkladov, lepidiel
 • stupeň EKR 3 povrchové úpravy liatych a stierkových podláh
  Špecifikácia:
  valčekovaním, napúšťaním, pastovaním, leštením, aplikácia vsypov a pod.
 • stupeň EKR 3 úprava rozmerov a tvarov podlahových krytín
  Špecifikácia:
  Rezaním, pílením, vŕtaním otvorov, brúsením hrán a pod.
 • stupeň EKR 3 zhotovovanie a kladenie liatej priemyselnej podlahy
  Špecifikácia:
  So špeciálnymi vlastnosťami (chemicky a tepelne odolnej, na vysokú záťaž, atď.).
 • stupeň EKR 3 zhotovovanie liatych a stierkových podláh
  Špecifikácia:
  Na rovné a zvažujúce sa plochy, schody, rampy, sokle a na plochy s vysokými nárokmi na kvalitu a vzhľad povrchu.
 • stupeň EKR 3 úprava podkladu pod podlahy
  Špecifikácia:
  Napúšťaním, spevňovaním, zošívaním, vyspravovaním, brúsením, otryskovaním, frézovaním, atď.
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie