Obkladač

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Obkladač

Obkladač vykonáva obkladačské práce, zhotovuje obklady a dlažby všetkých druhov a navrhuje spôsoby opráv poškodených obkladov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7122 - Podlahári a obkladači
SK ISCO-08 7122002 - Obkladač
Divízia SK NACE Rev. 2 Výstavba budov
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Murár (obkladač)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v stavebníctve
 • stupeň EKR 3 základné stavebné technológie
 • stupeň EKR 3 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
 • stupeň EKR 3 technológia obkladačských prác
 • stupeň EKR 3 technológia stavebných prác
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci.
 • stupeň EKR 3 interiérová architektúra
 • stupeň EKR 3 technológia výroby a spracovania keramiky
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania prírodného kameňa
 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  V stavebníctve.
 • stupeň EKR 3 metódy prípravy a organizácie pracoviska
 • stupeň EKR 3 druhy obkladov a dlažieb a ich vlastnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 zhotovovanie a opravy jadrových, štukových, vápenných, vápenno-cementových a cementových omietok, vrátane omietok hladených oceľovým hladidlom
 • stupeň EKR 3 úprava rozmerov a tvarov obkladačiek a dlaždíc rezaním, brúsením hrán, vŕtaním otvorov
 • stupeň EKR 3 lámanie kameňa ručne a strojovo
 • stupeň EKR 3 rezanie kamenárskych výrobkov kotúčovými pílami
 • stupeň EKR 3 škárovanie obkladov a dlažieb škárovacími hmotami
 • stupeň EKR 3 opravy, údržba, renovácia a čistenie obkladov a dlažieb
 • stupeň EKR 3 vytváranie kamenných obkladov stien a podláh v interiéri a exteriéri tenkovrstvovou technológiou
 • stupeň EKR 3 obkladanie stien a podláh bazénov
 • stupeň EKR 3 návrh pracovných postupov zložitých obkladačských prác, voľba náradia, pracovných pomôcok a materiálov na vytváranie obkladov a dlažieb
 • stupeň EKR 3 vytváranie jednoduchých obkladov v interiéri a exteriéri
 • stupeň EKR 3 príprava malty, vyrovnávajúcich, lepiacich a škárovacích hmôt na obklady a dlažby
 • stupeň EKR 3 orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách, normách a technických listoch pre obkladačské práce
 • stupeň EKR 3 výpočty obkladaných plôch a spotreby obkladačiek, dlaždíc a ďalších materiálov na obkladačské práce
  Špecifikácia:
  Meranie plôch a výpočet spotreby materiálu pre jednoduché i zložité obkladačské práce.
 • stupeň EKR 3 kladenie keramických dlažieb, obkladov a výmuroviek do chemicky odolných tmelov
 • stupeň EKR 3 zhotovovanie keramických obkladov stien a podláh súvisiacich s vykurovacími telesami
 • stupeň EKR 3 osadzovanie doplnkových prvkov obkladov a dlažieb - ukončovacích, rohových a dilatačných líšt, dvierok a pod.
 • stupeň EKR 3 vyhotovovanie alebo úprava podkladu pod obklady a dlažby
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie