Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe

Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe riadi technické a technologické operácie výrobného procesu, organizuje a zabezpečuje celkové fungovanie potravinárskej výroby, vrátane jej jednotlivých úsekov. Vedie tím zamestnancov a zodpovedá za bezproblémový chod potravinárskej prevádzky. Kontroluje a posudzuje dodržiavanie technologických postupov, procesov a noriem v potravinárskej výrobe s ohľadom na kvalitu výrobkov, dodržiavanie hygienických podmienok výroby a bezpečnosť vyrobených potravín.

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Manažér v potravinárskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08 1321001 - Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia
Príslušnosť k povolaniu Manažér v priemysle

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve
 • stupeň EKR 7 zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
  Špecifikácia:
  Zásady osobnej hygieny a princípy hygienickej výroby potravín.
 • stupeň EKR 7 potravinárske suroviny a spôsoby ich skladovania
  Špecifikácia:
  Vrátane špecifikácií surovín prijatých do potravinárskej výroby.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
  Špecifikácia:
  Princípy vedenia zamestnancov a riadenia procesov v potravinárskej výrobe. Postupy a metódy vedenia porád, úlohy pre zamestnancov.
 • stupeň EKR 7 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 7 finančné plánovanie
 • stupeň EKR 7 obchodné vzťahy
 • stupeň EKR 7 zmluvy a zmluvné vzťahy
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
  Špecifikácia:
  Dokumentácia spojená s bezpečnosťou a kvalitou potravín. Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 7 technológia potravinárskej výroby
  Špecifikácia:
  Princípy a účinnosť procesov využívaných pri výrobe potravín.
 • stupeň EKR 7 metódy uskladnenia a manipulácie s potravinami
  Špecifikácia:
  Vrátane podmienok uchovávania a predaja potravín.
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
  Špecifikácia:
  Efektívnosť využívania strojov, materiálu, personálu a pod.
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, odmeňovanie personálu, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
 • stupeň EKR 7 stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Prístrojové vybavenie potrebné k hodnoteniu surovín, polotovarov a hotových potravinárskych výrobkov. Metódy vedenia pracovníkov k využívaniu strojov a zariadení v potravinárskej výrobe.
 • stupeň EKR 7 HACCP a jeho základné princípy
  Špecifikácia:
  Vrátane systému HACCP pre špecifickú výrobu potravín.
 • stupeň EKR 7 základy marketingu, manažmentu a ekonomiky podniku
 • stupeň EKR 7 metódy hodnotenia kvality surovín, polotovarov a hotových výrobkov
 • stupeň EKR 7 procesy a technologické postupy zabezpečujúce kvalitu a zdravotnú neškodnosť potravín
 • stupeň EKR 7 spôsoby kontroly v potravinárskej prevádzke
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie potravinárskej výroby
  Špecifikácia:
  Postupy riadenia a koordinácie činností vo výrobnom stredisku pri výrobe potravín. Spôsoby riadenia technických a technologických operácií výrobného procesu.
 • stupeň EKR 7 druhy nebezpečenstiev z pohľadu bezpečnosti potravín, riziká, kritický kontrolný bod pri výrobe potravín

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 riadenie postupov kontroly kvality v potravinárskych prevádzkach
 • stupeň EKR 7 koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách potravinárskej výroby
 • stupeň EKR 7 spracovanie dokumentácie o priebehu potravinárskej výroby
  Špecifikácia:
  Vrátane vedenia a evidencie technickej a prevádzkovej dokumentácie v potravinárskej výrobe.
 • stupeň EKR 7 posudzovanie kvality surovín, polotovarov a výrobkov pri výrobe potravinárskych výrobkov
 • stupeň EKR 7 navrhovanie opatrení na zlepšovanie kvality v potravinárstve
 • stupeň EKR 7 vypracovanie plánov kontroly kvality potravinárskych výrobkov
  Špecifikácia:
  Vrátane výberu a zavádzania metód kontroly kvality.
 • stupeň EKR 7 riadenie technologického úseku potravinárskej výroby
  Špecifikácia:
  Vrátane riadenia technologických postupov a podmienok v potravinárskej výrobe. Stanovovanie technologických postupov, technických podmienok, parametrov a zariadení v potravinárskej výrobe.
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a predpisov s nimi súvisiacich
 • stupeň EKR 7 analýza trhových a dodacích podmienok a výsledkov rozborov trhu
 • stupeň EKR 7 riešenie havarijných stavov a krízových situácií
  Špecifikácia:
  Vrátane vyhodnocovania pravdepodobnosti a závažnosti nebezpečenstiev. Určovanie kritických bodov, v ktorých sa nebezpečenstvá (fyzikálne, chemické a biologické, vrátane mikrobiologických) dostávajú pod kontrolu.
 • stupeň EKR 7 posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie, rozhodovanie o obchodnej stratégii spoločnosti
 • stupeň EKR 7 návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce
  Špecifikácia:
  Vrátane analýzy produktivity práce.
 • stupeň EKR 7 spracovanie pokladov pre cenové kalkulácie potravinárskych výrobkov
  Špecifikácia:
  Vrátane kalkulácií výrobných nákladov, minimalizácie odpadov a neštandardných výrobkov, znižovania výrobných strát a nákladov.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 aplikovanie uplatňovania zásad správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe
 • stupeň EKR 7 kontrola potravinárskej prevádzky zameraná na správnu hygienickú a výrobnú prax, dodržiavanie CCP
 • stupeň EKR 7 analýza vyťaženosti technologických zariadení
 • stupeň EKR 7 posudzovanie kapacitného vybavenia strojmi a zariadeniami v potravinárskej výrobe a návrh na ich doplnenie
 • stupeň EKR 7 vedenie tímu zamestnancov s cieľom bezproblémového chodu potravinárskej prevádzky
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie vzniknutých situácií v potravinárskej výrobe a analýza ich vplyvov na kvalitu a bezpečnosť vyrábaných potravín, vrátane navrhovania riešení
 • stupeň EKR 7 zavádzanie systémov preventívnych a nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v potravinárskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie