Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe riadi technické a technologické operácie výrobného procesu, organizuje a zabezpečuje celkové fungovanie potravinárskej výroby, vrátane jej jednotlivých úsekov. Vedie tím zamestnancov a zodpovedá za bezproblémový chod potravinárskej prevádzky. Kontroluje a posudzuje dodržiavanie technologických postupov, procesov a noriem v potravinárskej výrobe s ohľadom na kvalitu výrobkov, dodržiavanie hygienických podmienok výroby a bezpečnosť vyrobených potravín.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy
Manažér v potravinárskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08
1321001 - Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v priemysle

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
vedenie ľudí
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve
7
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
Špecifikácia:
Zásady osobnej hygieny a princípy hygienickej výroby potravín.
7
potravinárske suroviny a spôsoby ich skladovania
Špecifikácia:
Vrátane špecifikácií surovín prijatých do potravinárskej výroby.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Špecifikácia:
Princípy vedenia zamestnancov a riadenia procesov v potravinárskej výrobe. Postupy a metódy vedenia porád, úlohy pre zamestnancov.
7
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
7
finančné plánovanie
7
obchodné vzťahy
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
7
právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
Špecifikácia:
Dokumentácia spojená s bezpečnosťou a kvalitou potravín. Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
7
technológia potravinárskej výroby
Špecifikácia:
Princípy a účinnosť procesov využívaných pri výrobe potravín.
7
metódy uskladnenia a manipulácie s potravinami
Špecifikácia:
Vrátane podmienok uchovávania a predaja potravín.
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Špecifikácia:
Efektívnosť využívania strojov, materiálu, personálu a pod.
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
7
personálny manažment
Špecifikácia:
Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, odmeňovanie personálu, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
7
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
Špecifikácia:
Prístrojové vybavenie potrebné k hodnoteniu surovín, polotovarov a hotových potravinárskych výrobkov. Metódy vedenia pracovníkov k využívaniu strojov a zariadení v potravinárskej výrobe.
7
HACCP a jeho základné princípy
Špecifikácia:
Vrátane systému HACCP pre špecifickú výrobu potravín.
7
základy marketingu, manažmentu a ekonomiky podniku
7
metódy hodnotenia kvality surovín, polotovarov a hotových výrobkov
7
procesy a technologické postupy zabezpečujúce kvalitu a zdravotnú neškodnosť potravín
7
spôsoby kontroly v potravinárskej prevádzke
7
ekonomika a riadenie potravinárskej výroby
Špecifikácia:
Postupy riadenia a koordinácie činností vo výrobnom stredisku pri výrobe potravín. Spôsoby riadenia technických a technologických operácií výrobného procesu.
7
druhy nebezpečenstiev z pohľadu bezpečnosti potravín, riziká, kritický kontrolný bod pri výrobe potravín
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
7
riadenie postupov kontroly kvality v potravinárskych prevádzkach
7
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v potravinárskej výrobe
7
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách potravinárskej výroby
7
spracovanie dokumentácie o priebehu potravinárskej výroby
Špecifikácia:
Vrátane vedenia a evidencie technickej a prevádzkovej dokumentácie v potravinárskej výrobe.
7
posudzovanie kvality surovín, polotovarov a výrobkov pri výrobe potravinárskych výrobkov
7
navrhovanie opatrení na zlepšovanie kvality v potravinárstve
7
vypracovanie plánov kontroly kvality potravinárskych výrobkov
Špecifikácia:
Vrátane výberu a zavádzania metód kontroly kvality.
7
riadenie technologického úseku potravinárskej výroby
Špecifikácia:
Vrátane riadenia technologických postupov a podmienok v potravinárskej výrobe. Stanovovanie technologických postupov, technických podmienok, parametrov a zariadení v potravinárskej výrobe.
7
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a predpisov s nimi súvisiacich
7
analýza trhových a dodacích podmienok a výsledkov rozborov trhu
7
riešenie havarijných stavov a krízových situácií
Špecifikácia:
Vrátane vyhodnocovania pravdepodobnosti a závažnosti nebezpečenstiev. Určovanie kritických bodov, v ktorých sa nebezpečenstvá (fyzikálne, chemické a biologické, vrátane mikrobiologických) dostávajú pod kontrolu.
7
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie, rozhodovanie o obchodnej stratégii spoločnosti
7
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce
Špecifikácia:
Vrátane analýzy produktivity práce.
7
spracovanie pokladov pre cenové kalkulácie potravinárskych výrobkov
Špecifikácia:
Vrátane kalkulácií výrobných nákladov, minimalizácie odpadov a neštandardných výrobkov, znižovania výrobných strát a nákladov.
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
aplikovanie uplatňovania zásad správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe
7
kontrola potravinárskej prevádzky zameraná na správnu hygienickú a výrobnú prax, dodržiavanie CCP
7
analýza vyťaženosti technologických zariadení
7
posudzovanie kapacitného vybavenia strojmi a zariadeniami v potravinárskej výrobe a návrh na ich doplnenie
7
vedenie tímu zamestnancov s cieľom bezproblémového chodu potravinárskej prevádzky
7
vyhodnocovanie vzniknutých situácií v potravinárskej výrobe a analýza ich vplyvov na kvalitu a bezpečnosť vyrábaných potravín, vrátane navrhovania riešení
7
zavádzanie systémov preventívnych a nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v potravinárskej výrobe
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.