Spracovateľ hrozna, vinár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Spracovateľ hrozna, vinár

Spracovateľ hrozna, vinár vyrába vína a sekty a riadi prácu v pivnici.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Pivničný majster
Vincúr
Výrobca vína
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 7514 - Spracovatelia ovocia, zeleniny a ďalších rastlinných produktov (prevažne ruční)
SK ISCO-08 7514008 - Spracovateľ hrozna, vinár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba nápojov
Príslušnosť k povolaniu Vinár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 malé a stredné podnikanie
  Špecifikácia:
  Podnikanie vo vinohradníctve a vinárstve. Prieskum a analýza trhu, vypracovanie podnikateľského zámeru, kalkulácie, ovládanie legislatívy pre samostatne hospodáriaceho roľníka, základy účtovníctva.
 • stupeň EKR 4 potravinárske technológie a strojno-technologické zariadenia
 • stupeň EKR 4 biológia
  Špecifikácia:
  Systematika, základy morfológie, ekológie rastlín rodu Vitis.
 • stupeň EKR 4 fyziológia rastlín
 • stupeň EKR 4 náuka o druhoch viniča a charakteristika odrôd
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy hodnotenia vín
 • stupeň EKR 4 technológia výroby vína
 • stupeň EKR 4 vinárstvo
 • stupeň EKR 4 metódy riadenia a plánovania vo vinárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Postupy, riadenie a plánovanie vo vinohradníckej a vinárskej praxi. Základy ekonomiky (evidencia a riadenie zásob, normy technologických strát pri výrobe).
 • stupeň EKR 4 metódy analýzy potravín
  Špecifikácia:
  Vinárske suroviny a víno - rozbor biochemických parametrov a určenie kvality suroviny (obsah cukru, kyselín a.i.); posudzovanie senzorickej (farba, vôňa, chuť, dochuť a.i.) a analytickej akosti vín (obsah zbytkového cukru, kyselín, alkoholu a.i.); eliminácia a zmierňovanie nedostatkov vín a ich úprava.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 vinohradníctvo
 • stupeň EKR 3 spôsoby pestovania vínnej révy
 • stupeň EKR 3 potravinárska chémia
 • stupeň EKR 3 biochémia
 • stupeň EKR 3 hygiena potravín
 • stupeň EKR 3 technológia potravinárskej výroby

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 senzorické posudzovanie vín
 • stupeň EKR 4 výroba vín, špeciálnych a šumivých vín
  Špecifikácia:
  Postup výroby vín, šumivých a perlivých vín; základné operácie pri výrobe vína, ošetrovanie a školenie vína, filtrácia a plnenie vína do fliaš, výroba červených vín, výroba špeciálnych vín, prevádzková kontrola atď.
 • stupeň EKR 4 plnenie vína do fliaš a obsluha plniacej linky
 • stupeň EKR 4 sceľovanie vín
  Špecifikácia:
  Tvorba kupáží vín s využitím odrodových vlastností jednotlivých druhov vína pre celkovú harmóniu výsledného produktu.
 • stupeň EKR 4 výber vín na archiváciu
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie súvisiacej s výrobou vína
 • stupeň EKR 4 výber technológie výroby vína v súvislosti od kvality a odrody hrozna
 • stupeň EKR 4 stáčanie, čírenie a filtrácia vína
 • stupeň EKR 4 spracovanie hrozna a kvasenie muštu
 • stupeň EKR 4 príjem, spracovanie a lisovanie hrozna
 • stupeň EKR 4 sírenie vína
 • stupeň EKR 4 obsluha zariadenia na výrobu vín

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Osvedčenie posudzovateľa vinárskych výrobkov podľa STN EN ISO 8586 v platnom znení
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie