Spracovateľ hrozna, vinár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Spracovateľ hrozna, vinár vyrába vína a sekty a riadi prácu v pivnici.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy
Pivničný majster
Vincúr
Výrobca vína
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
7514 - Spracovatelia ovocia, zeleniny a ďalších rastlinných produktov (prevažne ruční)
SK ISCO-08
7514008 - Spracovateľ hrozna, vinár
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba nápojov
Príslušnosť k povolaniu
Vinár

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
prezentovanie
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
malé a stredné podnikanie
Špecifikácia:
Podnikanie vo vinohradníctve a vinárstve. Prieskum a analýza trhu, vypracovanie podnikateľského zámeru, kalkulácie, ovládanie legislatívy pre samostatne hospodáriaceho roľníka, základy účtovníctva.
4
potravinárske technológie a strojno-technologické zariadenia
4
biológia
Špecifikácia:
Systematika, základy morfológie, ekológie rastlín rodu Vitis.
4
fyziológia rastlín
4
náuka o druhoch viniča a charakteristika odrôd
4
zásady a postupy hodnotenia vín
4
technológia výroby vína
4
vinárstvo
4
metódy riadenia a plánovania vo vinárskej výrobe
Špecifikácia:
Postupy, riadenie a plánovanie vo vinohradníckej a vinárskej praxi. Základy ekonomiky (evidencia a riadenie zásob, normy technologických strát pri výrobe).
4
metódy analýzy potravín
Špecifikácia:
Vinárske suroviny a víno - rozbor biochemických parametrov a určenie kvality suroviny (obsah cukru, kyselín a.i.); posudzovanie senzorickej (farba, vôňa, chuť, dochuť a.i.) a analytickej akosti vín (obsah zbytkového cukru, kyselín, alkoholu a.i.); eliminácia a zmierňovanie nedostatkov vín a ich úprava.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
vinohradníctvo
3
spôsoby pestovania vínnej révy
3
potravinárska chémia
3
biochémia
3
hygiena potravín
3
technológia potravinárskej výroby
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
senzorické posudzovanie vín
4
výroba vín, špeciálnych a šumivých vín
Špecifikácia:
Postup výroby vín, šumivých a perlivých vín; základné operácie pri výrobe vína, ošetrovanie a školenie vína, filtrácia a plnenie vína do fliaš, výroba červených vín, výroba špeciálnych vín, prevádzková kontrola atď.
4
plnenie vína do fliaš a obsluha plniacej linky
4
sceľovanie vín
Špecifikácia:
Tvorba kupáží vín s využitím odrodových vlastností jednotlivých druhov vína pre celkovú harmóniu výsledného produktu.
4
výber vín na archiváciu
4
vedenie evidencie súvisiacej s výrobou vína
4
výber technológie výroby vína v súvislosti od kvality a odrody hrozna
4
stáčanie, čírenie a filtrácia vína
4
spracovanie hrozna a kvasenie muštu
4
príjem, spracovanie a lisovanie hrozna
4
sírenie vína
4
obsluha zariadenia na výrobu vín
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Osvedčenie posudzovateľa vinárskych výrobkov podľa STN EN ISO 8586 v platnom znení
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)