Administratívny pracovník správy a evidencie majetku

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Administratívny pracovník správy a evidencie majetku zabezpečuje správu majetku a majetkových súborov a s tým spojené administratívne úlohy podľa platných právnych predpisov a interných predpisov organizácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Administrator of an Estate
Hospodársko-správny referent
Pracovník hospodárskej správy
Referent hospodárskej správy
Referent správy majetku
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
4311 - Administratívni pracovníci v účtovníctve
SK ISCO-08
4311002 - Administratívny pracovník správy a evidencie majetku
Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník v oblasti účtovníctva

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
matematická gramotnosť
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
majetok podnikateľského subjektu
Špecifikácia:
Dlhodobý a krátkodobý majetok, zásoby a pod. Majetok z hľadiska spôsobov jeho správy a evidencie.
4
pravidlá a postupy skartácie
4
inventarizácia
Špecifikácia:
Druhy inventúry: dokladová a fyzická inventúra; druhy inventarizácie: riadna a mimoriadna. Inventarizačný rozdiel: prebytok, manko, škoda, prirodzený úbytok. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
účtovné doklady a ich evidencia
4
podniková ekonomika
Špecifikácia:
Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
matematické a štatistické metódy
4
postupy evidencie majetku organizácie
Špecifikácia:
Hmotného a nehmotného majetku.
4
druhy obstarania majetku organizácie
Špecifikácia:
Kúpa, vytvorenie vlastnou činnosťou, získaním práv na výsledky duševnej tvorivej činnosti, bezodplatným nadobudnutím, prevodom podľa právnych predpisov, preradením z osobného užívania.
4
postupy a metódy oceňovania majetku organizácie
Špecifikácia:
Hmotného a nehmotného majetku.
4
postupy a metódy odpisovania majetku organizácie
Špecifikácia:
Hmotného a nehmotného majetku.
4
postupy a metódy vyraďovania majetku organizácie
Špecifikácia:
Hmotného a nehmotného majetku.
4
doklady súvisiace so správou a evidenciou majetku, vrátane ich náležitostí
Špecifikácia:
Skladové karty, bloky, štítky, evidenčné listy a pod.
4
systém evidencie majetku organizácie
Špecifikácia:
Informačný systém evidencie majetku organizácie.
4
logistika v skladovom hospodárstve a evidovaní zásob
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti správy a evidencie majetku
Špecifikácia:
Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 593/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, Zákon č. 50/1976 Stavebný zákon v znení neskorších predpisov a pod.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
fyzický súpis majetku, prepočty a sumarizácia hodnôt
4
spracovávanie inventarizačných zoznamov
Špecifikácia:
Dopĺňanie zoznamov inventára, sledovanie jeho pohybov, vrátane evidencie a výkazníctva.
4
spolupráca na inventarizácii majetku organizácie
4
spolupráca na vypracovaní inventúrneho súpisu majetku organizácie
4
príprava podkladov na analýzy a štatistiky týkajúce sa správy majetku organizácie
4
sledovanie čerpania rozpočtu v rámci správy majetku organizácie
4
spolupráca pri zostavovaní rozpočtov a plánov pri zabezpečovaní majetkovej správy
Špecifikácia:
Podľa prepočtov, sumarizácií, výsledkov inventúr a potrieb.
4
hospodárska správa budov organizácie
4
dohadovanie a uzatváranie obchodných zmlúv súvisiacich so správou majetku
Špecifikácia:
Zabezpečovanie údržby, opráv, prenájmu majetku/budov a pod.
4
nákup hmotného a nehmotného majetku organizácie a zaradenie do evidencie organizácie
Špecifikácia:
Nákup majetku. Označenie majetku etiketami (príslušný čiarový kód).
4
evidencia súvisiaca so správou majetku organizácie
Špecifikácia:
Spracovávanie a evidencie zmlúv o nájme, opravách, údržbách, rekonštrukciách a pod. majetku organizácie.
4
zabezpečovanie opráv, údržby a odborných prehliadok majetku organizácie
4
spolupráca pri príprave reportov týkajúcich sa majetku organizácie
Špecifikácia:
V oblasti prírastku, úbytku majetku v členení na vyradený majetok odpredajom, vyradený majetok likvidáciou, vyradený majetok darovaním, presuny majetku, odpisy majetku mesačne a kumulatívne a pod.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.