Technik požiarnej ochrany

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik požiarnej ochrany

Technik požiarnej ochrany realizuje plnenie vybraných povinností v oblasti ochrany pred požiarmi v súlade s platnými právnymi predpismi. Činnosti súvisiace s výkonom preventívnych protipožiarnych prehliadok, pripravuje a realizuje školenia zamestnancov v príslušnej organizácii v oblasti ochrany pred požiarmi, organizuje a vyhodnocuje cvičné požiarne poplachy a pod.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Fire Protection
Fire Service
Požiarny technik
Technik PO
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3112 - Stavební technici
SK ISCO-08 3112005 - Technik požiarnej ochrany
Príslušnosť k povolaniu Technik stavebnej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 predpisy a technické normy požiarnej ochrany
  Špecifikácia:
  STN 73 0834, STN 92 021_2 a pod.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 zásady a požiadavky protipožiarnej ochrany stavieb/objektov
 • stupeň EKR 4 organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Napr. orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a ich pôsobnosť
 • stupeň EKR 4 horľavé plyny a horenie podporujúce plyny
 • stupeň EKR 4 horľavé kvapaliny, lakovne
 • stupeň EKR 4 komíny, spotrebiče a tuhé horľavé látky
 • stupeň EKR 4 dokumentácia ochrany pred požiarmi a jej náležitosti
  Špecifikácia:
  Napr. požiarna identifikačná karta, požiarny poriadok pracoviska, požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, požiarna kniha.
 • stupeň EKR 4 požiarne zariadenia
  Špecifikácia:
  Funkcie, parametre, ich rozdelenie, vhodnosť ich použitia, druhy požiarnych zariadení (napr. hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenia, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, požiarne výťahy, evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah) a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy v oblasti požiarnej ochrany
  Špecifikácia:
  Napr. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru, Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi.
 • stupeň EKR 4 požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb
  Špecifikácia:
  Základné vedomosti z oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb.
 • stupeň EKR 4 procesy horenia a hasenia
  Špecifikácia:
  Princípy a podstata horenia, požiar z hľadiska jeho prejavu, pôsobenia, možnosti likvidácie, proces samovznietenia, postupy prerušenia horenia a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
  Špecifikácia:
  Napr. kontrola: organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách; porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi; stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska; zariadení pre protipožiarny zásah; trvalej voľnosti únikových ciest; výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi; funkčnosti požiarnych zariadení, požiarnych vodovodov a zdrojov vody na hasenie požiarov; prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení; označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi.
 • stupeň EKR 4 určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
  Špecifikácia:
  Napr. určovanie miest v prevádzkach kde sa pracúvajú alebo skladujú pevné horľavé látky; kde sa používajú, spracúvajú, skladujú prevzdušnené alebo suché steblové látky; kde sa vyrábajú, používajú a spracúvajú alebo skladujú horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny.
 • stupeň EKR 4 vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
  Špecifikácia:
  Príprava a vykonávanie školení v oblasti ochrany pred požiarmi zamestnancov organizácie (napr. oboznamovanie zamestnancov so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch organizácie; o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko; o rozmiestnení požiarnych zariadení a spôsobe vyhlasovania požiarneho poplachu).
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
  Špecifikácia:
  Vypracovávanie dokumentácie (napr. požiarnej identifikačnej karty, požiarnych poplachových smerníc, požiarnej knihy, dokumentácie o školení zamestnancov ochrany pred požiarmi)v súlade so skutočným stavom v danom objekte.
 • stupeň EKR 4 určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene a užívaní stavby
 • stupeň EKR 4 organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • stupeň EKR 4 orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (§ 11)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie