Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci preveruje a kontroluje dodržiavanie bezpečnostných predpisov, používanie ochranných zariadení, prostriedkov a pomôcok, poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Bezpečnostný technik
Health and Safety Technician
Referent bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
Právny predpis:
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119021 - Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Príslušnosť k povolaniu
Odborník bezpečnosti a ochrany

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
matematická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
tímová práca
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právny predpis a pojmy v oblasti pracovných podmienok
Špecifikácia:
Zákon č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov (všeobecné ustanovenia; pracovný pomer; pracovný čas a doba odpočinku; ochrana práce a náhrada škody).
4
právny predpis a pojmy v oblasti požiadaviek na zaistenie BOZP
Špecifikácia:
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (základné ustanovenia, povinnosti zamestnávateľa a práva a povinnosti zamestnancov; spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia a pod.).
4
právny predpis a pojmy inšpekcie práce a jej činnosti
Špecifikácia:
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predmet zákona, rozsah inšpekcie práce, orgány štátnej správy v oblasti IP; oprávnenia inšpekcie práce, súvisiace písomnosti; povinnosti fyzických osôb a právnických osôb; správne delikty a poriadkové pokuty).
4
právny predpis a pojmy výkonu verejného zdravotníctva, najmä zdravie pri práci
Špecifikácia:
Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (základné ustanovenia a výkon verejného zdravotníctva; mimoriadne udalosti; ďalšie povinnosti fyzických osôb a právnických osôb; štátny zdravotný dozor; sankcie, priestupky, iné správne delikty; spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia).
4
právne predpisy verejného zdravotníctva, vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia
Špecifikácia:
Predpisy upravujúce pracovné minimálne požiadavky na ochranu zdravia; Traumatologický plán a všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci; Aspekty priemyselnej ergonómie.
4
problematika BOZP podľa odvetví ekonomických činností, bezpečnostné predpisy
Špecifikácia:
Právne predpisy a STN v: stavebnej činnosti; rezorte poľnohospodárstva; v doprave a manipulácii s materiálom; rezorte školstva; rezorte zdravotníctva, na technické zariadenia (pri obrábaní kovov; tvárnení; spracovaní plastov a obrábaní dreva)
4
právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Špecifikácia:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. Technické zariadenia na zváranie plameňom a elektrickým oblúkom.
4
právny predpis a pojmy upravujúce oblasť úrazového poistenia
Špecifikácia:
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov; Nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracoviská, na používanie pracovných prostriedkov, na práce so zobrazovacími jednotkami, práce s bremenami, na staveniská a na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
4
teória posúdenia rizika v oblasti BOZP
Špecifikácia:
Bodová metóda, Kombinovaná metóda, FMEA/FMECA, HAZOP a pod.
4
politika riadenia BOZP
Špecifikácia:
Politika (BOZP; účasť zamestnancov); plánovanie, úvodná analýza, posudzovanie rizík, ciele, program realizácie); organizačné zabezpečenie organizačná štruktúra, povinnosti a zodpovednosť, školenie a odborná spôsobilosť); kontrola a hodnotenie (kontrola stavu BOZP, vyšetrovanie udalostí, kontrola systému riadenia); opatrenia na zlepšenie (preskúmanie vedením, zlepšovanie).
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zisťovanie a posudzovanie nebezpečenstva a hodnotenie rizík v oblasti BOZP
Špecifikácia:
Zisťovanie úrazových a havarijných rizík a iných ohrození zdravia zamestnancov. Zisťovanie zdrojov a príčiny vzniku nežiaducich udalostí (pracovné úrazy, iné úrazy, nebezpečné udalosti).
4
zabezpečovanie vedenia dokumentácie súvisiacej s BOZP s príslušnými útvarmi zamestnávateľa
Špecifikácia:
Napr. plán školení v oblasti BOZP, preventívne prehliadky zamestnancov, harmonogram prehliadok a skúšok technických zariadení, záznamov a správ o pracovných úrazoch, prevádzkových nehôd a porúch technických zariadení, harmonogram odstraňovania zistených závad a pod.
4
spolupráca na tvorbe dokumentov súvisiacich s BOZP s príslušnými útvarmi zamestnávateľa
Špecifikácia:
Vyhotovovanie zoznamu rizikových prác a pracovísk, zoznamu zakázaných prác pre ženy a mladistvých, prevádzkových predpisov prevádzky, obsluhy, údržby a opravy technických zariadení, návrhov na úpravu strojov a zariadení, pracovného priestoru z hľadiska BOZP a pod.
4
kontrola zabezpečenia osobitne nebezpečných a rizikových prác
Špecifikácia:
Napr. práce vo výškach, v hĺbkach, búracie práce, zváranie a pod.
4
kontrola oprávnenosti obsluhy technických zariadení
Špecifikácia:
Kontrola odbornej spôsobilosti pri výrobe, montáži, prevádzke, opravách, údržbe a výkone odborných prehliadok a odborných skúšok na technických zariadeniach.
4
odborné konzultácie, lektorská a poradenská činnosť v oblasti BOZP
Špecifikácia:
Zabezpečovanie vstupných a periodických školení zamestnancov organizácie a externých pracovníkov, ktorí sa združujú na pracoviskách o oblasti BOZP. Overovanie získaných vedomostí z požiadaviek BOZP.
4
ohlasovanie vzniku pracovných úrazov, prevádzkových nehôd, porúch technických zariadení, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia príslušným orgánom
Špecifikácia:
Napr. Inšpektorát práce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, útvar Policajného zboru, Sociálna poisťovňa
4
vyšetrovanie príčin vzniku pracovných úrazov, vrátane analýzy a tvorby opatrení na ich zamedzenie, resp. opakovanie
Špecifikácia:
Hodnotenie vývoja pracovnej úrazovosti.
4
spolupráca na vypracovávaní zásad na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
4
spolupráca pri výbere a nákupe osobných ochranných pracovných prostriedkov a pracovných pomôcok a kontrola ich funkčnosti
4
metodické vedenie zamestnancov k dodržiavaniu BOZP
4
kontrola prevádzky pracoviska z hľadiska BOZP
Špecifikácia:
Kontrola stavu budov, pracovného prostredia, pracoviska, strojov, zariadení, náradia, nástrojov, pracovných postupov a pod.
4
kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov
Špecifikácia:
Technické zariadenia, pracovné podmienky, platné bezpečnostné a hygienické predpisy, príkazy a pokyny a oboznamovanie zamestnancov s nimi. Kontrola zákazu požívania alkoholických nápojov, príp. iných návykových látok. Kontrola zákazu fajčenia na pracoviskách. Kontrola používania a manipulácie s horľavinami, so žieravinami, s chemickými látkami, jedmi a výbušninami.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Osvedčenie bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 23)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.