Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci rieši legislatívne, koncepčné a systémové projekty, poskytuje poradenstvo, konzultácie a organizačnú podporu v odbore bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Zabezpečuje metodické, organizačné, riadiace a kontrolné činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v činnostiach pri ktorých existuje zvýšené riziko vzniku závažného poškodenia zdravia. Zisťuje príčiny a zdroje vzniku pracovných úrazov a za akých okolnosti k nim došlo, hlavne v prípadoch smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Autorizovaný bezpečnostný technik
Bezpečnostný pracovník expert
Bezpečnostný pracovník špecialista
Health & Environment Manager
Health & Safety Officer
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08 2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08 2149008 - Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Príslušnosť k povolaniu Špecialista bezpečnosti a ochrany

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 právny predpis a pojmy v oblasti pracovných podmienok
  Špecifikácia:
  Zákon č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov (všeobecné ustanovenia; pracovný pomer; pracovný čas a doba odpočinku; ochrana práce a náhrada škody).
 • stupeň EKR 4 právny predpis a pojmy v oblasti požiadaviek na zaistenie BOZP
  Špecifikácia:
  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (základné ustanovenia, povinnosti zamestnávateľa a práva a povinnosti zamestnancov; spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia a pod.).
 • stupeň EKR 4 právny predpis a pojmy inšpekcie práce a jej činnosti
  Špecifikácia:
  Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predmet zákona, rozsah inšpekcie práce, orgány štátnej správy v oblasti inšpekcii práce; oprávnenia inšpekcie práce, súvisiace písomnosti; povinnosti fyzických osôb a právnických osôb; správne delikty a poriadkové pokuty).
 • stupeň EKR 4 právny predpis a pojmy výkonu verejného zdravotníctva, najmä zdravie pri práci
  Špecifikácia:
  Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (základné ustanovenia a výkon verejného zdravotníctva; mimoriadne udalosti; ďalšie povinnosti fyzických osôb a právnických osôb; štátny zdravotný dozor; sankcie, priestupky, iné správne delikty; spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia).
 • stupeň EKR 4 politika riadenia BOZP
  Špecifikácia:
  Politika (politika BOZP; účasť zamestnancov); plánovanie (úvodná analýza, posudzovanie rizík, ciele, program realizácie); organizačné zabezpečenie (organizačná štruktúra, povinnosti a zodpovednosť, školenie a odborná spôsobilosť); kontrola a hodnotenie (kontrola stavu BOZP, vyšetrovanie udalostí, kontrola systému riadenia); opatrenia na zlepšenie (preskúmanie vedením, zlepšovanie).
 • stupeň EKR 4 právne predpisy verejného zdravotníctva, vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia
  Špecifikácia:
  Predpisy upravujúce pracovné minimálne požiadavky na ochranu zdravia; Traumatologický plán a všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci; Aspekty priemyselnej ergonómie.
 • stupeň EKR 4 problematika BOZP podľa odvetví ekonomických činností, bezpečnostné predpisy
  Špecifikácia:
  Právne predpisy a STN v: stavebnej činnosti; rezorte poľnohospodárstva; v doprave a manipulácii s materiálom; rezorte školstva; rezorte zdravotníctva, na technické zariadenia (pri obrábaní kovov; tvárnení; spracovaní plastov a obrábaní dreva)
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
  Špecifikácia:
  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. Technické zariadenia na zváranie plameňom a elektrickým oblúkom.
 • stupeň EKR 4 teória posúdenia rizika v oblasti BOZP
  Špecifikácia:
  Bodová metóda, Kombinovaná metóda, FMEA/FMECA, HAZOP a pod.
 • stupeň EKR 4 právny predpis a pojmy upravujúce oblasť úrazového poistenia
  Špecifikácia:
  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov; Nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracoviská, na používanie pracovných prostriedkov, na práce so zobrazovacími jednotkami, práce s bremenami, na staveniská a na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 zisťovanie a posudzovanie nebezpečenstva a hodnotenie rizík v oblasti BOZP
  Špecifikácia:
  Zisťovanie úrazových a havarijných rizík a iných ohrození zdravia zamestnancov. Zisťovanie zdrojov a príčiny vzniku nežiaducich udalostí (pracovné úrazy, iné úrazy, nebezpečné udalosti). Koordinácia opatrení vedúcich k zvýšeniu úrovne BOZP u zamestnávateľa.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie vedenia dokumentácie súvisiacej s BOZP s príslušnými útvarmi zamestnávateľa
  Špecifikácia:
  Spracovanie pravidiel na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, plánu školení v oblasti BOZP, preventívnych prehliadok zamestnancov, harmonogramu prehliadok a skúšok technických zariadení, záznamov a správ o pracovných úrazoch, prevádzkových nehôd a porúch technických zariadení, harmonogramu odstraňovania zistených závad a pod.
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie zásad na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • stupeň EKR 4 spolupráca na tvorbe dokumentov súvisiacich s BOZP s príslušnými útvarmi zamestnávateľa
  Špecifikácia:
  Vyhotovovanie zoznamu rizikových prác a pracovísk, zoznamu zakázaných prác pre ženy a mladistvých, prevádzkových predpisov prevádzky, obsluhy, údržby a opravy technických zariadení, návrhov na úpravu strojov a zariadení, pracovného priestoru z hľadiska BOZP a pod.
 • stupeň EKR 4 spracovanie ročnej správy o stave pracovného prostredia a pracovných podmienok zamestnávateľa
 • stupeň EKR 4 kontrola zabezpečenia osobitne nebezpečných a rizikových prác
  Špecifikácia:
  Napr. práce vo výškach, v hĺbkach, búracie práce, zváranie a pod., používanie a manipulácia s horľavinami, so žieravinami, s chemickými látkami, jedmi a výbušninami.
 • stupeň EKR 4 kontrola oprávnenosti obsluhy technických zariadení
  Špecifikácia:
  Kontrola odbornej spôsobilosti pri výrobe, montáži, prevádzke, opravách, údržbe a výkone odborných prehliadok a odborných skúšok na technických zariadeniach.
 • stupeň EKR 4 odborné konzultácie, lektorská a poradenská činnosť v oblasti BOZP
  Špecifikácia:
  Zabezpečovanie informovanosti vedúcich zamestnancov a zamestnancov organizácie a externých pracovníkov, ktorí sa združujú na pracoviskách o oblasti BOZP. Overovanie získaných vedomostí z požiadaviek BOZP.
 • stupeň EKR 4 ohlasovanie vzniku pracovných úrazov, prevádzkových nehôd, porúch technických zariadení, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce príslušným orgánom
  Špecifikácia:
  Napr. Inšpektorát práce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, útvar Policajného zboru, Sociálna poisťovňa
 • stupeň EKR 4 metodické vedenie zamestnancov k dodržiavaniu BOZP a poradenstvo pre zamestnávateľa
 • stupeň EKR 4 vyšetrovanie príčin vzniku pracovných úrazov, vrátane analýzy a tvorby opatrení na ich zamedzenie, resp. opakovanie
  Špecifikácia:
  Hodnotenie vývoja pracovnej úrazovosti.
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri výbere a nákupe osobných ochranných pracovných prostriedkov a pracovných pomôcok, vrátane kontroly ich funkčnosti
 • stupeň EKR 4 kontrola prevádzky pracoviska z hľadiska dodržiavania ustanovení vzťahujúcich sa na bezpečnosť práce
  Špecifikácia:
  Kontrola stavu budov, pracovného prostredia, pracoviska, strojov, zariadení, náradia, nástrojov, pracovných postupov a pod, pracovné podmienky, platné bezpečnostné a hygienické predpisy, príkazy a pokyny a oboznamovanie zamestnancov s nimi. Kontrola zákazu požívania alkoholických nápojov, príp. iných návykových látok. Kontrola zákazu fajčenia na pracoviskách.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Oprávnenie na organizáciu a výkon výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 27 ods. 3)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie