Špecialista požiarnej ochrany

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista požiarnej ochrany

Špecialista požiarnej ochrany zabezpečuje plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi v súlade s platnými právnymi predpismi. Vypracováva riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb, zvyšuje zabezpečenie ochrany stavieb pred požiarmi najmä z hľadiska ich technického riešenia a vyhotovenia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Alternatívne názvy Fire Protection Specialist
Požiarny projektant
Požiarny špecialista
Projektant požiarnej bezpečnosti stavby
Projektant požiarnej ochrany
Špecialista na vypracovanie požiarneho projektu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08 2149007 - Špecialista požiarnej ochrany
Príslušnosť k povolaniu Špecialista bezpečnosti a ochrany

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 predpisy a technické normy požiarnej ochrany
  Špecifikácia:
  STN 73 0834, STN 92 021_2 a pod.
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 technické kreslenie v stavebníctve
 • stupeň EKR 6 zásady a požiadavky protipožiarnej ochrany stavieb/objektov
 • stupeň EKR 4 organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Napr. orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a ich pôsobnosť.
 • stupeň EKR 6 horľavé plyny a horenie podporujúce plyny
 • stupeň EKR 6 horľavé kvapaliny, lakovne
 • stupeň EKR 6 komíny, spotrebiče a tuhé horľavé látky
 • stupeň EKR 4 dokumentácia ochrany pred požiarmi a jej náležitosti
  Špecifikácia:
  Napr. požiarna identifikačná karta, požiarny poriadok pracoviska, požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, požiarna kniha.
 • stupeň EKR 4 požiarne zariadenia
  Špecifikácia:
  Funkcie, parametre, ich rozdelenie, vhodnosť ich použitia, druhy požiarnych zariadení (napr. hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenia, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, požiarne výťahy, evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah) a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi.
 • stupeň EKR 6 grafické počítačové systémy
  Špecifikácia:
  Na vyhotovovanie grafických častí technických výkresov.
 • stupeň EKR 6 protipožiarna bezpečnosť technologických a elektrických zariadení
  Špecifikácia:
  Parametre, činnosť a podmienky prevádzkovania požiarnotechnických zariadení, zabezpečovanie stavieb vodou na hasenie požiarov, procesy horenia a hasenia, hasičská technika a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi.
 • stupeň EKR 6 postupy pri ukladaní sankcií za porušenie povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a druhy sankcií
 • stupeň EKR 6 právne predpisy v oblasti požiarnej ochrany
  Špecifikácia:
  Napr. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru, Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi.
 • stupeň EKR 6 požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb
  Špecifikácia:
  Vedomosti z oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb.
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy určovania síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov
  Špecifikácia:
  Výpočet sily a prostriedkov na hasenie požiaru a pod.
 • stupeň EKR 6 procesy horenia a hasenia
  Špecifikácia:
  Princípy a podstata horenia, požiar z hľadiska jeho prejavu, pôsobenia, možnosti likvidácie, proces samovznietenia, postupy prerušenia horenia a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 vypracovávanie riešení protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb
  Špecifikácia:
  Projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavieb súvisiaca s územným, stavebným a kolaudačným konaním.
 • stupeň EKR 6 vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii
 • stupeň EKR 6 riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní
 • stupeň EKR 6 riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a protipožiarnej bezpečnosti výrobkov
 • stupeň EKR 6 orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 6 spracovávanie analýz nebezpečenstva vzniku požiaru
  Špecifikácia:
  Napr. spracovávanie analýz nebezpečenstva vzniku požiaru s výsledkom určenia potreby zriadenia hasičskej jednotky v objekte organizácie.
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (§ 11)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie