Špecialista požiarnej ochrany

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista požiarnej ochrany zabezpečuje plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi v súlade s platnými právnymi predpismi. Vypracováva riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb, zvyšuje zabezpečenie ochrany stavieb pred požiarmi najmä z hľadiska ich technického riešenia a vyhotovenia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Alternatívne názvy
Fire Protection Specialist
Požiarny projektant
Požiarny špecialista
Projektant požiarnej bezpečnosti stavby
Projektant požiarnej ochrany
Špecialista na vypracovanie požiarneho projektu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08
2149007 - Špecialista požiarnej ochrany
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista bezpečnosti a ochrany

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
technická gramotnosť
V
vyjednávanie
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
komunikácia v cudzom jazyku
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
predpisy a technické normy požiarnej ochrany
Špecifikácia:
STN 73 0834, STN 92 021_2 a pod.
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
technické kreslenie v stavebníctve
6
zásady a požiadavky protipožiarnej ochrany stavieb/objektov
6
organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi
Špecifikácia:
Napr. orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a ich pôsobnosť.
4
horľavé plyny a horenie podporujúce plyny
6
horľavé kvapaliny, lakovne
6
komíny, spotrebiče a tuhé horľavé látky
6
dokumentácia ochrany pred požiarmi a jej náležitosti
Špecifikácia:
Napr. požiarna identifikačná karta, požiarny poriadok pracoviska, požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, požiarna kniha.
4
požiarne zariadenia
Špecifikácia:
Funkcie, parametre, ich rozdelenie, vhodnosť ich použitia, druhy požiarnych zariadení (napr. hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenia, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, požiarne výťahy, evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah) a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi.
4
grafické počítačové systémy
Špecifikácia:
Na vyhotovovanie grafických častí technických výkresov.
6
protipožiarna bezpečnosť technologických a elektrických zariadení
Špecifikácia:
Parametre, činnosť a podmienky prevádzkovania požiarnotechnických zariadení, zabezpečovanie stavieb vodou na hasenie požiarov, procesy horenia a hasenia, hasičská technika a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi.
6
postupy pri ukladaní sankcií za porušenie povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a druhy sankcií
6
právne predpisy v oblasti požiarnej ochrany
Špecifikácia:
Napr. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru, Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi.
6
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb
Špecifikácia:
Vedomosti z oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb.
6
postupy a metódy určovania síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov
Špecifikácia:
Výpočet sily a prostriedkov na hasenie požiaru a pod.
6
procesy horenia a hasenia
Špecifikácia:
Princípy a podstata horenia, požiar z hľadiska jeho prejavu, pôsobenia, možnosti likvidácie, proces samovznietenia, postupy prerušenia horenia a pod.
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vypracovávanie riešení protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb
Špecifikácia:
Projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavieb súvisiaca s územným, stavebným a kolaudačným konaním.
6
vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii
6
riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní
6
riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a protipožiarnej bezpečnosti výrobkov
6
orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti požiarnej ochrany
6
spracovávanie analýz nebezpečenstva vzniku požiaru
Špecifikácia:
Napr. spracovávanie analýz nebezpečenstva vzniku požiaru s výsledkom určenia potreby zriadenia hasičskej jednotky v objekte organizácie.
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (§ 11)