Recepčný (okrem hotelového)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Recepčný (okrem hotelového)

Recepčný (okrem hotelového) zabezpečuje chod a prevádzku recepcie, osobný alebo telefonický kontakt s klientmi alebo obchodnými partnermi a uskutočňuje administratívne práce.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Recepčný vo firme
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 4226 - Recepční (okrem hotelových)
SK ISCO-08 4226000 - Recepčný (okrem hotelového)
Príslušnosť k povolaniu Recepčný

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 počítačové spracovanie textov a tabuliek
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 postupy obsluhy telefónnej ústredne
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 4 zásady správneho telefonovania
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
  Špecifikácia:
  Normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy.
 • stupeň EKR 4 recepčná činnosť
 • stupeň EKR 4 telekomunikačná technika

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 evidencia vybavených hovorov a iných telekomunikačných služieb
 • stupeň EKR 4 prepájanie prichádzajúcich hovorov podľa požiadaviek volajúceho
 • stupeň EKR 4 obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
  Špecifikácia:
  Pobočková telefónna ústredňa, záznamník, skener, fax, kopírka, tlačiareň a pod.
 • stupeň EKR 4 poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
 • stupeň EKR 4 prijímanie a ohlasovanie návštev
 • stupeň EKR 4 tlmočenie poskytovaných informácií, poprípade tlmočenie bežných rozhovorov
 • stupeň EKR 4 vedenie knihy návštev
 • stupeň EKR 4 vedenie požadovaných evidencií, poprípade vykonávanie ďalších čiastkových administratívnych prác
 • stupeň EKR 4 vybavovanie telefonických hovorov
  Špecifikácia:
  Poskytovanie informácií o telefónnych linkách pracovísk a pracovníkov, vrátane vybavovania krátkych odkazov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie