Hlavný účtovník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hlavný účtovník

Hlavný účtovník riadi, kontroluje, metodicky podporuje tím účtovníkov, prípadne vykonáva odborné účtovné a finančné procesy v organizácii. Organizuje a koordinuje činnosti útvaru zabezpečujúceho vedenie účtovníctva. Spracováva koncepciu a metodiku finančnej analýzy a finančného plánovania organizácie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Head Accountant
Lead Accountant
Senior Accountant
Vedúci účtovník
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 2411 - Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
SK ISCO-08 2411001 - Hlavný účtovník
Divízia SK NACE Rev. 2 Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu Špecialista účtovníctva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 účtovné doklady a ich evidencia
  Špecifikácia:
  Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti.
 • stupeň EKR 7 majetok podnikateľského subjektu
  Špecifikácia:
  Dlhodobý majetok, zásoby, ceniny, pohľadávky, záväzky, vlastné imanie, úvery a pod.
 • stupeň EKR 7 inventarizácia
 • stupeň EKR 7 princípy daňovej sústavy, druhy daní
  Špecifikácia:
  Daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 7 finančná analýza, ekonomické bilancie
  Špecifikácia:
  Spôsoby výpočtov a vyhodnocovania ekonomických ukazovateľov.
 • stupeň EKR 7 účtovná závierka
  Špecifikácia:
  Súvaha; výkaz ziskov a strát, poznámky (vrátane prehľadu peňažných tokov - Cash flow).
 • stupeň EKR 7 podniková ekonomika
  Špecifikácia:
  Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.
 • stupeň EKR 7 daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
  Špecifikácia:
  Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod. Správa daní (daňový poriadok), účtovníctvo, cestovné náhrady, medzinárodné zdaňovanie a pod.
 • stupeň EKR 7 postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
  Špecifikácia:
  Analytická a syntetická evidencia a pod., evidencia a archivácia dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi.
 • stupeň EKR 7 metodika a postupy účtovania
  Špecifikácia:
  Napr. národné účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti účtovníctva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy skartácie
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 7 účtovné systémy (sústavy)
  Špecifikácia:
  Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.); jednoduché účtovníctvo.
 • stupeň EKR 7 účtovné zápisy a účtovné knihy
  Špecifikácia:
  Účtovné knihy (denník, hlavná kniha) a ich náležitosti.
 • stupeň EKR 7 výsledok hospodárenia
  Špecifikácia:
  Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.
 • stupeň EKR 7 účtovné programy
  Špecifikácia:
  Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.
 • stupeň EKR 7 systém a zásady organizácie účtovníckych prác
 • stupeň EKR 7 matematické a štatistické metódy
  Špecifikácia:
  V oblasti účtovníctva.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy finančného plánovania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vedenie tímu účtovníkov
  Špecifikácia:
  Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov prác zvereného oddelenia.
 • stupeň EKR 7 tvorba koncepcie a metodiky finančnej analýzy a finančného plánovanie v organizácii
 • stupeň EKR 7 podieľanie sa na príprave rozpočtu organizácie, vrátane vyhodnocovania jeho plnenia
 • stupeň EKR 7 monitoring zmien a analýza potrieb organizácie v oblasti účtovníctva
  Špecifikácia:
  Monitoring a implementácia zmien v oblasti účtovných procesov a postupov, interných zmien v organizácii, zmien právnych predpisov a pod.
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri vytváraní, zavádzaní a prevádzke účtovného systému v organizácii
 • stupeň EKR 7 tvorba a aktualizácia metodických postupov účtovania v organizácii
 • stupeň EKR 7 tvorba a implementácia interných smerníc, predpisov a pokynov týkajúcich sa účtovníctva
  Špecifikácia:
  Pravidlá, metodiky a kontrolné mechanizmy týkajúce sa účtovníctva v zmysle slovenských a medzinárodných štandardov.
 • stupeň EKR 7 metodické usmerňovanie a poskytovanie operatívneho poradenstva na implementáciu účtovných predpisov, metód a postupov účtovania v organizácii
 • stupeň EKR 7 príprava podkladov na vypracovanie audítorských a ratingových hodnotení
 • stupeň EKR 7 tvorba návrhov parametrov funkčnosti účtovných programov organizácie
  Špecifikácia:
  Napr. zmena metód a postupov účtovania, druhov výstupov/výkazov a vstupov, dátovej štruktúry, účtovej osnovy a pod.
 • stupeň EKR 7 spolupráca na tvorbe a kontrola finančných analýz organizácie
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie poradenskej činnosti v oblasti účtovníctva
  Špecifikácia:
  Pre nižšie organizačné celky, a to v oblasti metodiky účtovania, platnej legislatívy, správnej interpretácie účtovných predpisov a pod.
 • stupeň EKR 7 spolupráca na zostavovaní účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a účtovných výkazov
  Špecifikácia:
  Podľa slovenských účtovných predpisov a medzinárodných štandardov IFRS. Tvorba podkladov pre prílohy k účtovnej závierke.
 • stupeň EKR 7 vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s účtovníctvom
 • stupeň EKR 7 riešenie vzniknutých nezrovnalostí v účtovníctve organizácie
  Špecifikácia:
  Napr. neuhradené faktúry a pod.
 • stupeň EKR 7 stanovovanie, plánovanie a optimalizácia investičných zámerov organizácie
 • stupeň EKR 7 výber zamestnancov do tímu
 • stupeň EKR 7 kontrola účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky
  Špecifikácia:
  Kontrola rozboru účtovnej a finančnej situácie organizácie, vrátane interpretácie ukazovateľov ekonomickej výkonnosti.
 • stupeň EKR 7 spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti účtovníctva
  Špecifikácia:
  Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Štatistický úrad SR, relevantné ministerstvá, regulačné úrady a pod.
 • stupeň EKR 7 spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie v oblasti účtovníctva
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania národných a medzinárodných účtovných štandardov, účtovného systému, smerníc a interných noriem súvisiacich s účtovníctvom
 • stupeň EKR 7 kontrola stavu záväzkov pohľadávok, spoluúčasť pri kontrolách (inventarizáciách) majetku a zásob, vrátane vyčíslenia výsledkov inventarizácií
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri príprave prognóz v oblasti účtovníctva v organizácii
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri zostavovaní kontrolných akcií súvisiacich s účtovníctvom
 • stupeň EKR 7 zaúčtovanie účtovných zápisov
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri finančnom riadení organizácie
  Špecifikácia:
  Tvorba Cash flow. Spolupráca s finančnými inštitúciami, finančným riaditeľom v oblasti riešenia a určenia financovania organizácie (vrátane výberu zhodnotenia finančných prebytkov a pod.).
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie