Hlavný účtovník

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Hlavný účtovník riadi, kontroluje, metodicky podporuje tím účtovníkov, prípadne vykonáva odborné účtovné a finančné procesy v organizácii. Organizuje a koordinuje činnosti útvaru zabezpečujúceho vedenie účtovníctva. Spracováva koncepciu a metodiku finančnej analýzy a finančného plánovania organizácie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Head Accountant
Lead Accountant
Senior Accountant
Vedúci účtovník
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
2411 - Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
SK ISCO-08
2411001 - Hlavný účtovník
Divízia SK NACE Rev. 2
Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista účtovníctva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
kultivovaný písomný prejav
V
matematická gramotnosť
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
komunikácia v cudzom jazyku
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
účtovné doklady a ich evidencia
Špecifikácia:
Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti.
7
majetok podnikateľského subjektu
Špecifikácia:
Dlhodobý majetok, zásoby, ceniny, pohľadávky, záväzky, vlastné imanie, úvery a pod.
7
inventarizácia
7
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Špecifikácia:
Daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane a pod.
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Špecifikácia:
Spôsoby výpočtov a vyhodnocovania ekonomických ukazovateľov.
7
účtovná závierka
Špecifikácia:
Súvaha; výkaz ziskov a strát, poznámky (vrátane prehľadu peňažných tokov - Cash flow).
7
podniková ekonomika
Špecifikácia:
Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.
7
daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
Špecifikácia:
Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod. Správa daní (daňový poriadok), účtovníctvo, cestovné náhrady, medzinárodné zdaňovanie a pod.
7
postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
Špecifikácia:
Analytická a syntetická evidencia a pod., evidencia a archivácia dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi.
7
metodika a postupy účtovania
Špecifikácia:
Napr. národné účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti účtovníctva
Špecifikácia:
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a pod.
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
postupy a metódy vedenia porád
7
personálny manažment
Špecifikácia:
Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
pravidlá a postupy skartácie
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
účtovné systémy (sústavy)
Špecifikácia:
Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.); jednoduché účtovníctvo.
7
účtovné zápisy a účtovné knihy
Špecifikácia:
Účtovné knihy (denník, hlavná kniha) a ich náležitosti.
7
výsledok hospodárenia
Špecifikácia:
Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.
7
účtovné programy
Špecifikácia:
Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.
7
systém a zásady organizácie účtovníckych prác
7
matematické a štatistické metódy
Špecifikácia:
V oblasti účtovníctva.
7
metódy a postupy finančného plánovania
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie tímu účtovníkov
Špecifikácia:
Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov prác zvereného oddelenia.
7
tvorba koncepcie a metodiky finančnej analýzy a finančného plánovanie v organizácii
7
podieľanie sa na príprave rozpočtu organizácie, vrátane vyhodnocovania jeho plnenia
7
monitoring zmien a analýza potrieb organizácie v oblasti účtovníctva
Špecifikácia:
Monitoring a implementácia zmien v oblasti účtovných procesov a postupov, interných zmien v organizácii, zmien právnych predpisov a pod.
7
spolupráca pri vytváraní, zavádzaní a prevádzke účtovného systému v organizácii
7
tvorba a aktualizácia metodických postupov účtovania v organizácii
7
tvorba a implementácia interných smerníc, predpisov a pokynov týkajúcich sa účtovníctva
Špecifikácia:
Pravidlá, metodiky a kontrolné mechanizmy týkajúce sa účtovníctva v zmysle slovenských a medzinárodných štandardov.
7
metodické usmerňovanie a poskytovanie operatívneho poradenstva na implementáciu účtovných predpisov, metód a postupov účtovania v organizácii
7
príprava podkladov na vypracovanie audítorských a ratingových hodnotení
7
tvorba návrhov parametrov funkčnosti účtovných programov organizácie
Špecifikácia:
Napr. zmena metód a postupov účtovania, druhov výstupov/výkazov a vstupov, dátovej štruktúry, účtovej osnovy a pod.
7
spolupráca na tvorbe a kontrola finančných analýz organizácie
7
zabezpečovanie poradenskej činnosti v oblasti účtovníctva
Špecifikácia:
Pre nižšie organizačné celky, a to v oblasti metodiky účtovania, platnej legislatívy, správnej interpretácie účtovných predpisov a pod.
7
spolupráca na zostavovaní účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a účtovných výkazov
Špecifikácia:
Podľa slovenských účtovných predpisov a medzinárodných štandardov IFRS. Tvorba podkladov pre prílohy k účtovnej závierke.
7
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s účtovníctvom
7
riešenie vzniknutých nezrovnalostí v účtovníctve organizácie
Špecifikácia:
Napr. neuhradené faktúry a pod.
7
stanovovanie, plánovanie a optimalizácia investičných zámerov organizácie
7
výber zamestnancov do tímu
7
kontrola účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky
Špecifikácia:
Kontrola rozboru účtovnej a finančnej situácie organizácie, vrátane interpretácie ukazovateľov ekonomickej výkonnosti.
7
spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti účtovníctva
Špecifikácia:
Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Štatistický úrad SR, relevantné ministerstvá, regulačné úrady a pod.
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie v oblasti účtovníctva
7
kontrola dodržiavania národných a medzinárodných účtovných štandardov, účtovného systému, smerníc a interných noriem súvisiacich s účtovníctvom
7
kontrola stavu záväzkov pohľadávok, spoluúčasť pri kontrolách (inventarizáciách) majetku a zásob, vrátane vyčíslenia výsledkov inventarizácií
7
spolupráca pri príprave prognóz v oblasti účtovníctva v organizácii
7
spolupráca pri zostavovaní kontrolných akcií súvisiacich s účtovníctvom
7
zaúčtovanie účtovných zápisov
7
spolupráca pri finančnom riadení organizácie
Špecifikácia:
Tvorba Cash flow. Spolupráca s finančnými inštitúciami, finančným riaditeľom v oblasti riešenia a určenia financovania organizácie (vrátane výberu zhodnotenia finančných prebytkov a pod.).
7
kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.