Špecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávok

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávok vykonáva koncepčnú, kontrolnú a metodickú činnosť zameranú na oblasť vymáhania pohľadávok. Zabezpečuje právnu agendu súvisiacu so správou a vymáhaní pohľadávok organizácie. Spolupracuje so súdnym exekútorom/mandátnymi spoločnosti pri postupovaní nevymožených pohľadávok organizácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Collection Specialist
Expert vymáhania
Operátor vymáhania pohľadávok
Vymáhač pohľadávok
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2619 - Špecialisti v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia inde neuvedení
SK ISCO-08
2619003 - Špecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
Divízia SK NACE Rev. 2
Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Právnik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
7
postupy vymáhania pohľadávok
Špecifikácia:
Mimosúdne vymáhanie pohľadávok, súdne vymáhanie pohľadávok (súdny výkon rozhodnutia, exekúcia, konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie a pod.).
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
spôsoby a metódy komunikácie
7
exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
7
účtovné doklady a ich evidencia
Špecifikácia:
Náležitosti dodávateľských, odberateľských faktúr, dobropisov, ťarchopisov a pod.
4
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Špecifikácia:
Spotrebné dane, daň z pridanej hodnoty a pod.
4
postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
4
podniková ekonomika
4
zásady, metódy a postupy práce s databázami
4
informačné systémy
Špecifikácia:
V oblasti správy a evidencie pohľadávok.
4
manažment pohľadávok
7
spôsoby zabezpečenia pohľadávok
Špecifikácia:
Preddavky od odberateľov, ručenie, zmluvná pokuta, zmenky, dokumentárny akreditív a pod.
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s pohľadávkami
Špecifikácia:
Zákon č. 40/1967 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov, Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a pod.
7
postupy a metódy oceňovania pohľadávok
Špecifikácia:
Vrátane odpisovania nevymožiteľných pohľadávok a pod.
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Špecifikácia:
V oblasti pohľadávok
7
matematické a štatistické metódy
7
postupy evidencie vedenia pohľadávok
7
dokumentácia súvisiaca s pohľadávkami organizácie a jej náležitosti
Špecifikácia:
Napr. zmluva (o pôžičke, úvere, kúpna zmluva, zmluva o dielo a iné zmluvy), faktúra, dodacie listy, doklady o prevzatí tovaru, objednávky, zmenky a ďalšie doklady súvisiace s pohľadávkou.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spolupráca na tvorbe a určovaní postupov v oblasti vymáhania pohľadávok
Špecifikácia:
Navrhovanie opatrení na maximalizáciu návratnosti pohľadávok s rizikom neúplného splatenia pohľadávok v dohodnutej lehote a výške. Navrhovanie a implementovanie zmien procesov v oblasti riešenia klientov v defaulte.
7
tvorba stanovísk a vyjadrení k meritórnym problémom v oblasti vymáhania pohľadávok
Špecifikácia:
Vybavovanie písomných podnetov a podaní v oblasti vecnej pôsobnosti vymáhania pohľadávok a pod.
7
monitoring a analýza stavu pohľadávok klientov
Špecifikácia:
Monitoring rizikových klientov a analýza ich ekonomickej situácie. Monitoring a analýza plnenia kritérií prípustnosti kolaterálov v súlade s platnými právnymi predpismi na zabezpečovacie prostriedky.
7
poskytovanie podpory obchodným miestam pri monitorovaní rizikových prípadov
7
zabezpečovanie predaja zábezpeky pohľadávky
Špecifikácia:
Napr. dražby nehnuteľnosti, predaj zásob, exekúcia účtu.
7
obhliadky a supervízia znaleckých posudkov na ohodnotenie nehnuteľností na zabezpečenie pohľadávky záložným právom
7
účasť na auditoch organizácie
7
navrhovanie dohôd a splátkových kalendárov v prípade platobnej neschopnosti dlžníkov
7
spolupráca pri postupovaní nevymožených pohľadávok súdnym exekútorom a mandátnym spoločnostiam
7
právna agenda pri správe pohľadávok v konkurzoch a reštrukturalizáciách
Špecifikácia:
Prihlasovanie pohľadávok v konkurze a reštrukturalizácii, podávanie žalôb pri popretí a neuznaní pohľadávok, účasť na súdnych pojednávaniach, účasť na schôdzach veriteľov, schvaľovanie rozvrhu výťažku z konkurzu, analýza reštrukturalizačného plánu, vypracovanie námietok k reštrukturalizačnému plánu, návrhu na zmenu plánu, návrh na neúčinnosť plánu a pod.
7
príprava dokumentácie súvisiacej s vymáhaním pohľadávok od klientov
Špecifikácia:
Napr. príprava zmluvnej dokumentácie súvisiacej s vymáhaním pohľadávok (dokumentácia súvisiaca s reštrukturalizáciou a pod.).
7
príprava analýz a reportov súvisiacich s vymáhaním a zabezpečovaním pohľadávok organizácie
Špecifikácia:
Príprava pravidelných písomných správ a analýz o celkovom stave pohľadávok.
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie
Špecifikácia:
Prerokovávanie zákazníckych limitov s obchodným oddelením. Spolupráca s právnym oddelením s cieľom voliť najlepšie a najúčinnejšie riešenie v čiastkových prípadoch porušenia platobnej morálky. Stanovovanie ratingov zákazníka/dlžníka s finančným oddelením organizácie. Určovanie opravných položiek a odpisovania nevymožiteľných pohľadávok a pod.
7
spolupráca s príslušnými úradmi, inštitúciami a organizáciami
Špecifikácia:
Napr. súdy, mandátne organizácie.
7
sledovanie platnosti a zmien právnych predpisov v oblasti vymáhania pohľadávok
7
činnosti súvisiace s postúpením pohľadávok, faktoring, predaj pohľadávky
7
kontrola úverových návrhov a ratingu a príprava možností riešenia pre rizikových klientov
7
monitoring kvality dát kolaterálov v informačnom systéme organizácie na účely sledovania prípustných a neprípustných kolaterálov
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.