Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve

Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve spracováva návrhy nových a úpravy existujúcich produktov a produktových procesov v súlade s vývojom na finančnom trhu a jeho stratégiou. Spracováva metodické pokyny a usmernenia v oblasti finančných produktov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Product manager
Produktový manažér
Produktový špecialista
Špecialista vzniku produktov
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413006 - Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 bankovníctvo a bankové služby
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 ekonomické aspekty vývoja produktov
 • stupeň EKR 7 analýzy konkurencie a konkurenčné stratégie
 • stupeň EKR 7 kvantitatívne metódy analýzy trhu
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a pojmy v oblasti kapitálového trhu
 • stupeň EKR 7 finančný trh
  Špecifikácia:
  základy a úlohy, podstatné špecifiká sektorov finančného trhu, princípy fungovania produktov
 • stupeň EKR 7 postupy a psychológia predaja finančných produktov
 • stupeň EKR 7 obchodné, marketingové a konkurenčné stratégie
 • stupeň EKR 7 produktové portfólio finančných inštitúcií
 • stupeň EKR 7 segmentácia trhu
 • stupeň EKR 7 všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti finančného trhu
  Špecifikácia:
  Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) Zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 finančná matematika
 • stupeň EKR 7 finančná analýza, ekonomické bilancie
 • stupeň EKR 7 postupy vypracovania metodiky na vývoj produktov vo finančníctve
 • stupeň EKR 7 životný cyklus produktu
  Špecifikácia:
  jeho fázy, charakteristika fáz atď.
 • stupeň EKR 7 druhy analýz finančného trhu
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa
 • stupeň EKR 7 princípy obchodovania s finančnými produktmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 návrh a spracovanie metodických materiálov a pracovných postupov v rámci realizácie obchodov na finančných trhoch
 • stupeň EKR 7 analýza potrieb zákazníka
 • stupeň EKR 7 spracovávanie popisov produktov, procedúr, príprava normatívnych predpisov a pod.
 • stupeň EKR 7 analýza produktov iných peňažných ústavov
 • stupeň EKR 7 vymýšľanie a vývoj nových produktov, popr. modifikácia súčasných produktov
 • stupeň EKR 7 prezentácia výsledkov analýz a návrhov vývoja produktov
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 analýza užívateľských požiadaviek, podmienok, prostredí
 • stupeň EKR 7 analýza konkurenčných stratégií, produktov a objemu konkurenčného obchodu
 • stupeň EKR 7 analýza trhu finančných produktov a služieb
  Špecifikácia:
  Conjoint analýza, SWOT analýza
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie parametrov produktu
 • stupeň EKR 7 sledovanie životného cyklu finančného produktu, vyhodnocovanie a navrhovanie opatrení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie