Umelecký sklár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Umelecký sklár

Umelecký sklár je schopný samostatne vytvárať podľa zadaného výtvarného návrhu umelecké sklárske výrobky ako úžitkové a dekoratívne predmety.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 7315 - Sklári, brúsiči skla a remeselníci konečnej úpravy skla
SK ISCO-08 7315002 - Umelecký sklár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Sklár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia leptania skla
  Špecifikácia:
  Vedomosť o leptaní skla, vrátane potrebného náradia a chemikálií s tým súvisiacich.
 • stupeň EKR 4 spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania skla
  Špecifikácia:
  Vrátane znalosti dejín výtvarnej kultúry.
 • stupeň EKR 4 technológia tavenia skloviny
 • stupeň EKR 4 maliarske techniky na sklo
 • stupeň EKR 4 technológia rytia skla
 • stupeň EKR 4 technológia brúsenia a chemického leštenia skla
 • stupeň EKR 4 druhy skla
  Špecifikácia:
  Špecifikácia skla olovnatého a skla sododraselného. Poznanie chemického zloženia sklárskych surovín a ich miešanie.
 • stupeň EKR 4 technológia tvarovania skla
  Špecifikácia:
  Poznanie hutníckeho tvarovania skla fúkaním a lisovaním, poznanie sklárskych techník, foriem, chladenia a druhov materiálov. Zvládnutie technológie tvarovania z voľnej ruky, do formy a na sklárskych automatoch.
 • stupeň EKR 4 technológia tavenia plastiky a líhaného skla
  Špecifikácia:
  Teoretické vedomosti výroby skla, ovládanie historických sklárskych technológií, zvládnutie technológií ako napríklad tisíckveté sklo, sklo podjímané a prejímané.
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 3 technológia výroby a spracovania dutého skla
 • stupeň EKR 3 technológia farbenia skla
 • stupeň EKR 2 technológia rezania a obrábania skla

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 maľovanie na sklo
 • stupeň EKR 4 brúsenie skla
 • stupeň EKR 4 tvarovanie skla
  Špecifikácia:
  Tvarovanie skla z voľnej ruky, do kovovej a drevenej formy.
 • stupeň EKR 4 obsluha taviaceho a chladiaceho agregátu na výrobu lisovaného skla
 • stupeň EKR 4 leptanie skla
 • stupeň EKR 4 navrhovanie a výroba sklenej vitráže rôznymi technológiami
  Špecifikácia:
  Vitráž - okno z farebných skiel spájaných olovenými pásmi.
 • stupeň EKR 4 rytie výrobkov zo skla
  Špecifikácia:
  Ovládanie rytia sklených výrobkov na ryteckých strojoch, ryteckého náradia, navrhovanie vzorov a dekorov na skle.
 • stupeň EKR 3 farbenie skla
  Špecifikácia:
  Farbenie skla prostredníctvom sklárskych púdrov, drtí a rubínov. Farbenie a zošľachťovanie skla pomocou nanášania a vypaľovania farieb.
 • stupeň EKR 2 rezanie a obrábanie skla
  Špecifikácia:
  Rezanie skla na strojoch s diamantovými kotúčmi, obrábanie skla na sklárskych brusičských strojoch, vrátane hladinového brúsenia.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 29)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie