Kachliar

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kachliar navrhuje a realizuje stavby a rekonštrukcie, montuje, demoluje, demontuje a opravuje kachľové pece, sporáky na pevné palivo, krby, udiarne, pece, grily, vrátane zariadení pre odvod spalín a ostatné individuálne konštruované i sériovo vyrábané lokálne pece na pevné palivo.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Krbár
Opravár kachľových pecí
Peciar
Zhotoviteľ pecí
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7112 - Murári a podobní pracovníci
SK ISCO-08
7112003 - Kachliar
Divízia SK NACE Rev. 2
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu
Kachliar

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
fyzická zdatnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
matematická gramotnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E
umelecký talent

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v stavebníctve
3
technológia murárskych prác
3
technológia kachliarskych prác
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
3
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
3
žiaruvzdorné stavebné a keramické materiály
3
materiály pre stavebné izolácie (tepelné, proti vlhku, akustické)
3
stavebníctvo
Špecifikácia:
základy stavebníctva
3
technológia obkladačských prác
3
statika
Špecifikácia:
týkajúca sa stavby pecí, krbov, kachlí atď.
3
technológia čistenia a údržby komínov a dymovodov
3
technológia fasádnických, štukatérskych a kašérskych prác
3
technológia sádrokartonárskych prác
3
technológie prípravy malty, sádry
3
technológia uskutočňovania stavebných izolácií (tepelné, proti vlhku, akustické)
3
fyzika materiálov
Špecifikácia:
fyzikálne zákony, reakcie materiálov, pružnosť, pevnosť atď.
3
technická normalizácia a projektovanie
3
normy a stavebná dokumentácia pre štukatérske práce
3
stavebné a technické výkresy
3
nakladanie s odpadmi a recyklácia stavebných materiálov
3
podporné nástroje na ochranu životného prostredia
3
aplikačné nástroje a pomocné náradie
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
natieračské a maliarske farby a ďalšie prostriedky
2
znalosť predpisov a noriem pre stavbu a údržbu komínov a dymovodov, pripájanie spotrebičov a požiarnej bezpečnosti prevádzky komínov
3
kachliarske materiály
Špecifikácia:
napr. materiály na stavbu kachiel a pecí, obmurovky a výstielky kozubov a krbových vložiek
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie bezpečnosti práce, správne používanie pracovných pomôcok
3
voľba náradia, ručného mechanizovaného náradia, strojov a zariadení a pracovných pomôcok na murárske práce
3
voľba postupu práce, náradí, pomôcok a materiálov na stavbu, prestavbu a opravy rôznych typov kachlí, šporákov a krbov
3
obsluha a udržiavanie ručného mechanizovaného náradia, strojov a zariadení na kachliarske a murárske práce
3
orientácia v normách a v technických podkladoch na stavbu, prestavbu a opravy rôznych typov kachlí, šporákov a krbov, vrátane skúšok ich zapojenia
3
ručné opravy kachlí všetkých druhov, výmena vnútorných šamotových kachľových stien, vrátane odstraňovania porúch v dymovodoch
3
čistenie kachlí a pecí
3
stavanie alebo opravy historických kachľových pecí a krbov podľa dobovej dokumentácie
3
úprava kachliarskych keramických a kovových materiálov ručne a strojovo
3
stavanie neprenosných kachľových pecí
3
stavanie kachľových šporákov
3
príprava a používanie kachliarskych stavebných a špárovacích hmôt
3
spájanie kachliarskeho materiálu
3
omietanie kachliarskeho materiálu
3
posudzovanie, kontrola skúšky zapojenia a funkcie rôznych typov kachlí, šporákov a krbov
3
vytyčovanie jednoduchej stavby a konštrukčných prvkov pri vykonávaní murárskych prác
Špecifikácia:
týkajúce sa kachliarskych prác (napr. poradiť klientovi, kam spotrebič postaviť, aby najlepšie vykuroval)
3
obsluha strojných zariadení na murárske práce
3
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách, čítanie výkresov komínov a dymovodov
3
montáž a demontáž keramických a kovových komínov
3
čistenie dymových kanálov, komínov a dymovodov
3
pripájanie vykurovacích telies na komín
3
prevádzková kontrola konštrukcie, funkcie a pripojenia kúrenárskych zariadení na komín, posudzovanie kúrenárskych zariadení hľadiska požiarnej ochrany
3
kontrola kvality vykonaných prác v stavebníctve
Špecifikácia:
týkajúce sa kachliarskych prác: napr. skúšobné zapojenie kachiel a kontrola intenzity vykurovania
3
osádzanie krbových alebo kozubových vložiek
3
opracovávanie kalibrovanej kachlice, jej osekávanie a obrusovanie, skladanie a spájanie
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.