Výrobca kraslíc

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Výrobca kraslíc

Výrobca kraslíc vyrába, farbí, zdobí a dekoruje kraslice.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Ľudovo umelecký výrobca kraslíc
Krasličiarka
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 252
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7319 - Umeleckí remeselníci inde neuvedení
SK ISCO-08 7319007 - Výrobca kraslíc
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 odborná terminológia v tradičnej výrobe a remeslách
  Špecifikácia:
  kraslice a výzdoba
 • stupeň EKR 2 technologický postup vyfukovania vajíčok
 • stupeň EKR 2 kalendárne obyčaje a jarné zvykoslovie
 • stupeň EKR 2 význam vajíčka a kraslice v ľudovom zvykosloví
 • stupeň EKR 2 ornamentálna výzdoba, symboly dekóru
 • stupeň EKR 2 história a výzdobné techniky
  Špecifikácia:
  farbenie, vyškrabávanie, batikovanie, voskovanie, leptanie, oblepovanie, odrôtovanie, a pod.
 • stupeň EKR 2 druhy farbív
  Špecifikácia:
  napr. rastlinné odvary, anilínové farby atď.
 • stupeň EKR 2 vzory kraslíc
  Špecifikácia:
  napr. geometrické ornamenty, pracovné, ľúbostné a náboženské námety, rastlinné, renesančné/barokové motívy, výšivkové ornamenty atď.
 • stupeň EKR 2 postupy povrchovej úpravy výrobkov
 • stupeň EKR 2 postupy tvorby ceny
 • stupeň EKR 2 materiál, pracovné nástroje a pomôcky na zhotovenie kraslíc

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 navrhovanie nových vzorov výzdoby
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 2 komunikácia so zákazníkom
 • stupeň EKR 2 tvorba ceny
 • stupeň EKR 2 voľba materiálu, pracovných nástrojov a technologického postupu vyfukovania a zdobenia kraslíc
 • stupeň EKR 2 príprava a úprava surovín a materiálov na výrobu kraslíc
 • stupeň EKR 2 zdobenie kraslíc výzdobnými technikami
  Špecifikácia:
  farbením, vyškrabávaním, batikovaním, leptaním, voskovaním, oblepovaním, odrôtovaním
 • stupeň EKR 2 vyfukovanie výduviek, príprava a ošetrenie na zdobenie kraslice
 • stupeň EKR 2 ručná výroba kraslíc
 • stupeň EKR 2 maľovanie výduviek voskom, zdobenie špendlíkom, batikovanie
 • stupeň EKR 2 kontrola a posudzovanie kvality vyrobených kraslíc
  Špecifikácia:
  odstraňovanie prípadných nedostatkov
 • stupeň EKR 2 prijímanie platieb za tovar
 • stupeň EKR 2 finálna úprava kraslice
  Špecifikácia:
  balenie krehkého tovaru
 • stupeň EKR 2 balenie, skladovanie a expedícia kraslíc

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

 • Doklad o stupni vzdelania (osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditovaného MŠVVaŠ SR na účely ďalšieho celoživotného vzdelávania)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie