Ladič a údržbár klavírov a klávesových nástrojov (hudobných nástrojov)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Ladič a údržbár klavírov a klávesových nástrojov (hudobných nástrojov)

Ladič hudobných nástrojov skúša, pripravuje, nastavuje a ladí hudobné nástroje pomocou ladičky. Zabezpečuje výmenu alebo opravu opotrebovaných častí hudobných nástrojov (napr. struny, klávesové obloženie, pedále, kladivká - drevené kladivko s plstenou hlavičkou udierajúce do strún hudobného nástroja). Vykonáva údržbu a čistenie mechanických častí hudobných nástrojov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Klavírny technik
Pracovník ladenia hudobných nástrojov
Technik hudobných nástrojov
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 7312 - Výrobcovia a ladiči hudobných nástrojov
SK ISCO-08 7312002 - Ladič hudobných nástrojov
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Opravár, ladič hudobných nástrojov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia zhotovovania, opráv, nastavovania, ladenia klávesových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 3 technológia zhotovovania, opráv, nastavovania a ladenia strunových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 3 technológia zhotovovania, opráv, nastavovania a ladenia bicích hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 3 technológia zhotovovania, opráv, nastavovania a ladenia dychových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 3 ekonomika a riadenie výroby hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 3 hudba

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 diagnostikovanie porúch bicích hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 3 nastavovanie a ladenie atypických hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 3 nastavovanie a ladenie bicích hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 3 nastavovanie a ladenie klávesových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 3 nastavovanie a ladenie strunových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 3 nastavovanie a ladenie dychových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 3 diagnostikovanie porúch strunových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 3 drobné opravy súvisiace s ladením dychových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 3 diagnostikovanie porúch dychových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 3 diagnostikovanie porúch klávesových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 3 drobné opravy súvisiace s ladením klávesových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 3 drobné opravy súvisiace s ladením strunových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 3 drobné opravy súvisiace s ladením bicích hudobných nástrojov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie