Košikár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Košikár

Košikár vyrába a opravuje košíky a ďalšie výrobky z prútia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Výrobca košíkov
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7317 - Remeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál
SK ISCO-08 7317004 - Výrobca spracúvajúci prírodné pletivá
Divízia SK NACE Rev. 2 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 druhy prútia a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 2 prípravky na ošetrenie košikárskych výrobkov
 • stupeň EKR 2 spôsoby a postupy začistenia a ošetrenia výrobkov
 • stupeň EKR 2 podmienky skladovania materiálu na výrobu košikárskych výrobkov
 • stupeň EKR 2 alternatívne materiály v košikárskej výrobe
  Špecifikácia:
  druhy, charakteristika, použitie
 • stupeň EKR 2 základné postupy tvorby ceny
 • stupeň EKR 2 charakteristika ľudovej umeleckej výroby
  Špecifikácia:
  pletenie z prútia, výroba z prírodných pletív
 • stupeň EKR 2 druhy prírodných pletív
  Špecifikácia:
  výskyt, použitie, typy výrobkov
 • stupeň EKR 2 tvarovanie košikárskych výrobkov
  Špecifikácia:
  kruh, ovál, hrana
 • stupeň EKR 2 technologické postupy košikárskeho pletenia
  Špecifikácia:
  výplet dna, výplet steny, vzorovanie, rýmovka, závierka, uši, rúčka
 • stupeň EKR 2 košikárska výroba
  Špecifikácia:
  charakteristika, sortimentná skladba
 • stupeň EKR 2 pracovné pomôcky a nástroje
  Špecifikácia:
  druhy, použitie, základná údržba
 • stupeň EKR 2 spôsoby prípravy prírodného materiálu
  Špecifikácia:
  zber, triedenie, skladovanie, varenie, lúpanie, štiepanie, namáčanie
 • stupeň EKR 2 odborná terminológia
  Špecifikácia:
  pletenie z prútia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 2 skladovanie a balenie košikárskych výrobkov
 • stupeň EKR 2 komunikácia so zákazníkom
 • stupeň EKR 2 zbieranie, skladovanie, príprava výrobného materiálu
  Špecifikácia:
  vŕbové prútie
 • stupeň EKR 2 výber a použitie vhodného materiálu, pracovných nástrojov a technologického postupu výroby
 • stupeň EKR 2 ručné pletenie košikárskych výrobkov
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie technologického postupu výroby
 • stupeň EKR 2 konečné a povrchové upravovane výrobkov
 • stupeň EKR 2 navrhovanie nových vzorov
  Špecifikácia:
  inovovanie sortimentnej skladby výrobkov
 • stupeň EKR 2 tvorba ceny
  Špecifikácia:
  zhodnotenie finančných nákladov a práce
 • stupeň EKR 2 prijímanie platieb za tovar
 • stupeň EKR 2 kontrola kvality
  Špecifikácia:
  odstránenie prípadných nedostatkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie