Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment veľkých firemných klientov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment veľkých firemných klientov zabezpečuje ponuku a predaj bankových produktov domácim a medzinárodným firemným klientom. Pripravuje komplexné obchodné ponuky a investičné riešenia s prihliadnutím na primeranú efektívnosť obchodu pre banku.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Bankár špecialista II
Key Account Manager
Manažér klientskych vzťahov
Relationship manager
Vzťahový manažér
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2412 - Finanční a investiční poradcovia a agenti
SK ISCO-08
2412003 - Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment veľkých firemných klientov
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

finančná a ekonomická gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
vyjednávanie
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
motivovanie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bankovníctvo a bankové služby
7
úverový obchod
7
ekonomické ukazovatele
Špecifikácia:
posúdenie klienta
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
Špecifikácia:
posudzovanie z pohľadu možností financovania projektu
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
7
metódy a postupy finančnej analýzy
Špecifikácia:
vyhodnocovanie kredibility klienta
7
prehľad subjektov finančného sektora
Špecifikácia:
možnosti vytvárania konzorcií
7
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
7
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
7
dodacie podmienky incoterms
7
zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti daní
7
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
7
investičné príležitosti
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
7
spôsoby a metódy komunikácie
7
obchodné právo
Špecifikácia:
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
7
investičné bankovníctvo
6
princípy obchodu s nehnuteľnosťami so zástavným právom
6
systémy platobných kariet v bankovníctve
6
obchodno – záväzkové vzťahy všeobecne
7
etika poradenstva
7
medzinárodný obchod a bankovníctvo
Špecifikácia:
medzinárodné obchodné zmluvy, zahraničný platobný styk
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
7
získavanie nových klientov banky a obchodných partnerov
7
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
7
orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
7
spolupráca s ostatnými odbormi banky pri zabezpečovaní služieb klientom
7
sprostredkovávanie obchodov na bankovom finančnom trhu (forwardové, spotové a ďalšie operácie)
Špecifikácia:
forwardové, spotové a ďalšie operácie
7
osobné prejednávanie podmienok realizácie zákazníkom požadovaných služieb či bankových operácií
7
prerokovávanie obchodných prípadov, obchodov, operácií a pod.
7
prejednávanie podmienok poskytnutia úveru s klientmi, vrátane prejednávania prípadných zmien zmlúv, zmien splátok úverov alebo odkladu splátok
7
realizácia bankových služieb v oblastiach depozitných a platobných produktov, platobného styku (i v cudzej mene)
7
vykonávanie akvizičných činností bankových produktov, obchodu a služieb
7
vyhľadávanie a získavanie mandátov od významných a bonitných klientov
7
príprava a kompletizácia dokladov a podkladov na uzatváranie zmlúv, realizáciu obchodov a pod.
7
poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti bankových produktov a služieb
Špecifikácia:
v oblasti bankových produktov a služieb a správy úverového portfólia
7
vedenie obchodných rokovaní
Špecifikácia:
s potencionálnymi alebo existujúcimi klientmi banky
7
vypracovávanie ponuky a realizácia investičných riešení a úverových obchodov
7
navrhovanie individuálnych riešení predaja bankových produktov a služieb podľa potrieb klientov
7
realizácia investícií a úverových obchodov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)
    viac...
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.