Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment veľkých firemných klientov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment veľkých firemných klientov

Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment veľkých firemných klientov zabezpečuje ponuku a predaj bankových produktov domácim a medzinárodným firemným klientom. Pripravuje komplexné obchodné ponuky a investičné riešenia s prihliadnutím na primeranú efektívnosť obchodu pre banku.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Bankár špecialista II
Key Account Manager
Manažér klientskych vzťahov
Relationship manager
Vzťahový manažér
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2412 - Finanční a investiční poradcovia a agenti
SK ISCO-08 2412003 - Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment veľkých firemných klientov
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 bankovníctvo a bankové služby
 • stupeň EKR 7 úverový obchod
 • stupeň EKR 7 ekonomické ukazovatele
  Špecifikácia:
  posúdenie klienta
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
  Špecifikácia:
  posudzovanie z pohľadu možností financovania projektu
 • stupeň EKR 7 zmluvy a zmluvné vzťahy
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy finančnej analýzy
  Špecifikácia:
  vyhodnocovanie kredibility klienta
 • stupeň EKR 7 prehľad subjektov finančného sektora
  Špecifikácia:
  možnosti vytvárania konzorcií
 • stupeň EKR 7 druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
 • stupeň EKR 7 postupy uzatvárania obchodných zmlúv
 • stupeň EKR 7 dodacie podmienky incoterms
 • stupeň EKR 7 zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
 • stupeň EKR 7 zásady, metódy a postupy práce s databázami
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti daní
 • stupeň EKR 7 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 7 investičné príležitosti
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 7 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 7 obchodné právo
  Špecifikácia:
  Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 6 investičné bankovníctvo
 • stupeň EKR 6 princípy obchodu s nehnuteľnosťami so zástavným právom
 • stupeň EKR 6 systémy platobných kariet v bankovníctve
 • stupeň EKR 7 obchodno – záväzkové vzťahy všeobecne
 • stupeň EKR 7 etika poradenstva
 • stupeň EKR 7 medzinárodný obchod a bankovníctvo
  Špecifikácia:
  medzinárodné obchodné zmluvy, zahraničný platobný styk

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
 • stupeň EKR 7 získavanie nových klientov banky a obchodných partnerov
 • stupeň EKR 7 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
 • stupeň EKR 7 orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
 • stupeň EKR 7 spolupráca s ostatnými odbormi banky pri zabezpečovaní služieb klientom
 • stupeň EKR 7 sprostredkovávanie obchodov na bankovom finančnom trhu (forwardové, spotové a ďalšie operácie)
  Špecifikácia:
  forwardové, spotové a ďalšie operácie
 • stupeň EKR 7 osobné prejednávanie podmienok realizácie zákazníkom požadovaných služieb či bankových operácií
 • stupeň EKR 7 prerokovávanie obchodných prípadov, obchodov, operácií a pod.
 • stupeň EKR 7 prejednávanie podmienok poskytnutia úveru s klientmi, vrátane prejednávania prípadných zmien zmlúv, zmien splátok úverov alebo odkladu splátok
 • stupeň EKR 7 realizácia bankových služieb v oblastiach depozitných a platobných produktov, platobného styku (i v cudzej mene)
 • stupeň EKR 7 vykonávanie akvizičných činností bankových produktov, obchodu a služieb
 • stupeň EKR 7 vyhľadávanie a získavanie mandátov od významných a bonitných klientov
 • stupeň EKR 7 príprava a kompletizácia dokladov a podkladov na uzatváranie zmlúv, realizáciu obchodov a pod.
 • stupeň EKR 7 poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti bankových produktov a služieb
  Špecifikácia:
  v oblasti bankových produktov a služieb a správy úverového portfólia
 • stupeň EKR 7 vedenie obchodných rokovaní
  Špecifikácia:
  s potencionálnymi alebo existujúcimi klientmi banky
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie ponuky a realizácia investičných riešení a úverových obchodov
 • stupeň EKR 7 navrhovanie individuálnych riešení predaja bankových produktov a služieb podľa potrieb klientov
 • stupeň EKR 7 realizácia investícií a úverových obchodov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c) viac...

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie