Administratívny pracovník v bankovníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Administratívny pracovník v bankovníctve vykonáva prevádzkovo-administratívne práce v jednotlivých odborných útvaroch banky. Spracováva informácie v informačnom systéme, aktualizuje databázy.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Pracovník back office
Referent v bankovníctve
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
4312 - Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva
SK ISCO-08
4312002 - Administratívny pracovník v bankovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník vo finančníctve

Kompetencie

kultivovaný písomný prejav
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
zásady, metódy a postupy odpisov a vyraďovania majetku
4
inventarizácia
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
postupy evidencie a archivácie
Špecifikácia:
zmlúv, dokumentov atď.
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Špecifikácia:
pre daný útvar
4
bankovníctvo a bankové služby
4
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
4
počítačové spracovanie textov, tabuliek, databáz a prezentácií
4
pravidlá ochrany osobných údajov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík, resp. ďalších čiastkových administratívnych prác
4
vykonávanie skartačného riadenia
4
písanie (zapisovanie) a úprava slovenských i cudzojazyčných textov
4
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
4
evidencia a inventarizácia majetku
4
zabezpečovanie materiálovo-technického vybavenia chodu úseku, útvaru
4
spracovanie podkladov na rokovania, porady
4
kompletizácia dokladov a materiálov
Špecifikácia:
na semináre, rokovania, konferencie a iné udalosti
4
spracovávanie, resp. vybavovanie písomnej a e-mailovej korešpondencie
4
komunikácia s ostatnými útvarmi banky
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.