Pracovník pri priehradke v bankovníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník pri priehradke v bankovníctve

Pracovník pri priehradke v bankovníctve zabezpečuje predaj určených produktov a služieb z portfólia banky a poradenstvo pre klientov. Tvorí, dopĺňa a udržiava klientsku dokumentáciu. Cielene vyhľadáva nových klientov. Plní obchodný plán v stanovenom segmente klientov a produktov s prihliadnutím na riziká obchodu a výnosy banky. Vykonáva základné hotovostné operácie a práce s pokladnicou.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Klientsky pracovník
Teller
Univerzálny bankár
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 4211 - Pracovníci pri priehradkách a podobní pracovníci
SK ISCO-08 4211003 - Poradca klientov, predajca bankových produktov pri priehradkách
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Priehradkový pracovník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 bankovníctvo a bankové služby
 • stupeň EKR 4 systémy platobných kariet v bankovníctve
 • stupeň EKR 4 zmenárenstvo
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 interné predpisy v organizácii
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy skartácie
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 postupy evidencie a archivácie
 • stupeň EKR 4 zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 právne predpisy v oblasti bankovníctva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy pri hotovostných a bezhotovostných operáciách
 • stupeň EKR 4 náležitosti šekov, šekové operácie
 • stupeň EKR 4 pokladničné služby
 • stupeň EKR 4 pravidlá ochrany osobných údajov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík, resp. ďalších čiastkových administratívnych prác
 • stupeň EKR 4 získavanie nových klientov banky a obchodných partnerov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 vybavovanie sťažností a reklamácií
  Špecifikácia:
  klientov banky
 • stupeň EKR 4 poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti bankových produktov a služieb
 • stupeň EKR 4 kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
 • stupeň EKR 4 manipulácia s peniazmi (počítanie, účtovanie, zamieňanie)
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie platieb v hotovosti v tuzemskej mene i v zahraničných menách
 • stupeň EKR 4 otváranie a zatváranie hlavnej trezorovej uzávery, trezorových skríň a sejfov
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie správnosti a úplnosti podpisových vzorov
 • stupeň EKR 4 orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
 • stupeň EKR 4 kontrola pravosti, platnosti a neporušenosti prijímaných hodnôt
 • stupeň EKR 4 štatistické výkazy, mesačné uzávierky, analýzy príslušnej oblasti a pod.
 • stupeň EKR 4 spolupráca s ostatnými útvarmi banky pri zabezpečovaní služieb klientom
 • stupeň EKR 4 prijímanie, vydávanie, úschova a starostlivosť o kľúče od trezoru pokladne a ich duplikáty
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie starostlivosti o bankové doklady (ich triedenie, ukladanie, archivácia)
 • stupeň EKR 4 práca s informačnými a komunikačnými technológiami, vkladanie údajov a zabezpečenie ich aktualizácie v informačnom systéme banky
 • stupeň EKR 4 poskytovanie pokladničných služieb
 • stupeň EKR 4 vykonávanie bezhotovostných operácií na účtoch klientov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie