Pracovník pri priehradke v bankovníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník pri priehradke v bankovníctve zabezpečuje predaj určených produktov a služieb z portfólia banky a poradenstvo pre klientov. Tvorí, dopĺňa a udržiava klientsku dokumentáciu. Cielene vyhľadáva nových klientov. Plní obchodný plán v stanovenom segmente klientov a produktov s prihliadnutím na riziká obchodu a výnosy banky. Vykonáva základné hotovostné operácie a práce s pokladnicou.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Klientsky pracovník
Teller
Univerzálny bankár
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
344
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
4211 - Pracovníci pri priehradkách a podobní pracovníci
SK ISCO-08
4211003 - Poradca klientov, predajca bankových produktov pri priehradkách
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Priehradkový pracovník

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
motivovanie ľudí
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bankovníctvo a bankové služby
4
systémy platobných kariet v bankovníctve
4
zmenárenstvo
4
spôsoby a metódy komunikácie
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
interné predpisy v organizácii
4
pravidlá a postupy skartácie
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
postupy evidencie a archivácie
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
právne predpisy v oblasti bankovníctva
Špecifikácia:
Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4
pravidlá a postupy pri hotovostných a bezhotovostných operáciách
4
náležitosti šekov, šekové operácie
4
pokladničné služby
4
pravidlá ochrany osobných údajov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík, resp. ďalších čiastkových administratívnych prác
4
získavanie nových klientov banky a obchodných partnerov
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
vybavovanie sťažností a reklamácií
Špecifikácia:
klientov banky
4
poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti bankových produktov a služieb
4
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
4
manipulácia s peniazmi (počítanie, účtovanie, zamieňanie)
4
zabezpečovanie platieb v hotovosti v tuzemskej mene i v zahraničných menách
4
otváranie a zatváranie hlavnej trezorovej uzávery, trezorových skríň a sejfov
4
zabezpečovanie správnosti a úplnosti podpisových vzorov
4
orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
4
kontrola pravosti, platnosti a neporušenosti prijímaných hodnôt
4
štatistické výkazy, mesačné uzávierky, analýzy príslušnej oblasti a pod.
4
spolupráca s ostatnými útvarmi banky pri zabezpečovaní služieb klientom
4
prijímanie, vydávanie, úschova a starostlivosť o kľúče od trezoru pokladne a ich duplikáty
4
zabezpečovanie starostlivosti o bankové doklady (ich triedenie, ukladanie, archivácia)
4
práca s informačnými a komunikačnými technológiami, vkladanie údajov a zabezpečenie ich aktualizácie v informačnom systéme banky
4
poskytovanie pokladničných služieb
4
vykonávanie bezhotovostných operácií na účtoch klientov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.