Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve

Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve komplexne vykonáva platobné operácie pre banku a jej klientov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Pokladník v banke
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3312 - Odborní pracovníci v oblasti úverov a ostatných bankových produktov
SK ISCO-08 3312003 - Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník v oblasti financií

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 bankovníctvo a bankové služby
 • stupeň EKR 4 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  Používané pre spracovanie pokladničných operácií.
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 zmenárenstvo
  Špecifikácia:
  Predaj a nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene, hotovostná zámena cudzích mien, výmena nominálnych hodnôt valút tej istej meny.
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 ochranné prvky platidiel
 • stupeň EKR 4 všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti platobného styku
 • stupeň EKR 4 podmienky a riziká zriadenia, vedenia a zrušenia účtov klientov
 • stupeň EKR 4 druhy platobných operácií
 • stupeň EKR 4 pravidlá ochrany osobných údajov
 • stupeň EKR 4 interné predpisy a procesy v organizácii
 • stupeň EKR 4 náležitosti podpisového vzoru
  Špecifikácia:
  Pravidlá a postupy jeho tvorby, evidencie, použitia atď.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vybavovanie požiadaviek, sťažností a reklamácií zákazníkov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 manipulácia s peniazmi (počítanie, účtovanie, zamieňanie)
 • stupeň EKR 4 kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
 • stupeň EKR 4 výkazníctvo vo zverenej oblasti
  Špecifikácia:
  napr. o spracovaní peňazí
 • stupeň EKR 4 realizácia platobných operácií
 • stupeň EKR 4 správa účtov klientov
  Špecifikácia:
  Zriaďovanie, vedenie a rušenie účtov klientov.
 • stupeň EKR 4 vedenie a správa dokumentácie týkajúcej sa účtov klientov
 • stupeň EKR 4 overovanie správnosti podpisov podľa podpisového vzoru
 • stupeň EKR 4 vykonávanie pokladničných činností
 • stupeň EKR 4 obsluha technických zariadení na overovanie pravosti platidiel
  Špecifikácia:
  napr. zariadenie na počítanie bankoviek a mincí

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie