Odborný pracovník splátkového predaja

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník splátkového predaja

Odborný pracovník splátkového predaja zabezpečuje odbornú pomoc a predaj produktov splátkového predaja existujúcim a potenciálnym klientom poskytovateľa spotrebiteľských úverov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 3312 - Odborní pracovníci v oblasti úverov a ostatných bankových produktov
SK ISCO-08 3312006 - Odborný pracovník splátkového predaja
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník v oblasti financií

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 úverový obchod
  Špecifikácia:
  druhy spotrebiteľských úverov
 • stupeň EKR 3 finančná matematika
 • stupeň EKR 3 práca s tabuľkovým procesorom
 • stupeň EKR 3 obchodné vyjednávanie
 • stupeň EKR 3 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 3 etika obchodu a poradenstva
 • stupeň EKR 3 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 3 zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
 • stupeň EKR 3 akvizícia
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 finančné plánovanie
  Špecifikácia:
  účel a položky finančného plánu
 • stupeň EKR 3 dlhová služba a riziká úverovania
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
  Špecifikácia:
  Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 3 právne predpisy v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 266/2005 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 práca s databázami zákazníkov
 • stupeň EKR 3 vybavovanie požiadaviek, sťažností a reklamácií zákazníkov
  Špecifikácia:
  a ich prípadné posunutie na reklamačné oddelenie
 • stupeň EKR 3 vypracovávanie cenových ponúk
  Špecifikácia:
  navrhovanie financovania služieb
 • stupeň EKR 3 príprava a kompletizácia dokladov a podkladov na uzatváranie zmlúv, realizáciu obchodov a pod.
 • stupeň EKR 3 prejednávanie podmienok poskytnutia úveru s klientmi, vrátane prejednávania prípadných zmien zmlúv, zmien splátok úverov alebo odkladu splátok
 • stupeň EKR 3 uzatváranie úverových a zálohových (ručiteľských) zmlúv, vykonávanie zmien, vrátane vybavovania odkladov splátok úverov
  Špecifikácia:
  v mene poskytovateľa spotrebiteľských úverov
 • stupeň EKR 3 komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
 • stupeň EKR 3 vedenie a evidencia klientskej dokumentácie
 • stupeň EKR 3 spolupráca a komunikácia s úsekmi poskytovateľa spotrebiteľských úverov a obchodného partnera
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 poskytovanie poradenstva klientovi a predaj produktov splátkového predaja

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo certifikát o úspešnom vykonaní odbornej skúšky s certifikátom podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. d) viac...
 • Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c) viac...
 • Osvedčenie o zápise do registra Národnej banky Slovenska (samostatný finančný agent, viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, viazaný investičný agent, finančný poradca, finančný sprostredkovateľ) podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie