Odborný pracovník zabezpečujúci činnosti súvisiace s prevádzkou bankomatov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník zabezpečujúci činnosti súvisiace s prevádzkou bankomatov

Odborný pracovník zabezpečujúci činnosti súvisiace s prevádzkou bankomatov monitoruje a zabezpečuje inštaláciu a prevádzku zverených bankomatov a logistiku zadržaných platobných kariet. Je zodpovedný za inventarizáciu hotovosti v bankomatoch. Komunikuje s dodávateľmi softvéru, hardvéru, revíziu a servisu bankomatov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Prevádzkar bankomatov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 3312 - Odborní pracovníci v oblasti úverov a ostatných bankových produktov
SK ISCO-08 3312005 - Odborný pracovník zabezpečujúci činnosti súvisiace s prevádzkou bankomatov
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník v oblasti financií

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 systémy platobných kariet v bankovníctve
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 interné predpisy v organizácii
 • stupeň EKR 4 interné procesy v organizácii
 • stupeň EKR 4 pravidlá a administratívne postupy na archiváciu dokumentov
 • stupeň EKR 4 softvérové prostredie, operačné systémy
  Špecifikácia:
  týkajúce sa bankomatov
 • stupeň EKR 4 práca s dátami príslušného charakteru
  Špecifikácia:
  dáta súvisiace s prevádzkou bankomatov
 • stupeň EKR 4 logistika
  Špecifikácia:
  zadržaných platobných kariet
 • stupeň EKR 4 inventarizácia
  Špecifikácia:
  hotovosti v bankomatoch
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 bankovníctvo a bankové služby
 • stupeň EKR 3 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v oblasti platobného styku
 • stupeň EKR 4 postupy pri evidovaní a účtovaní operácií realizovaných prostredníctvom bankomatu
 • stupeň EKR 4 softvér a hardvér bankomatov
 • stupeň EKR 4 ochrana osobných údajov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 komplexné zabezpečenie obsluhy bankových automatov
 • stupeň EKR 4 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík, resp. ďalších čiastkových administratívnych prác
 • stupeň EKR 4 správa príslušnej prevádzkovej dokumentácie
 • stupeň EKR 4 prijímanie, vydávanie, úschova a starostlivosť o kľúče a ich duplikáty
  Špecifikácia:
  od prideleného bankomatu
 • stupeň EKR 4 spracovávanie dát platobných kariet a platobných transakcií
 • stupeň EKR 4 organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv pridelených bankomatov
 • stupeň EKR 4 otváranie a zatváranie trezorovej časti bankomatu
 • stupeň EKR 4 manipulácia s hotovosťou (počítanie, účtovanie)
  Špecifikácia:
  v prípade dotácií a inventarizácie hotovosti v bankomatoch
 • stupeň EKR 4 podávanie informácií o zadržaných platobných kartách
 • stupeň EKR 4 vyhotovovanie záznamov a povinnej dokumentácie o vykonanej montáži, pripojení, oprave alebo revízii bankomatov
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie servisných zásahov a opráv bankomatov
 • stupeň EKR 4 riadenie a koordinácia prác pri vykonávaní servisu bankomatov
 • stupeň EKR 4 vyhotovenie uzávierok bankomatov
 • stupeň EKR 4 komunikácia s dodávateľmi v prípade odstraňovania porúch bankomatov a revízií
 • stupeň EKR 4 vybavovanie reklamácií klientov banky
  Špecifikácia:
  súvisiacich s operáciami v bankomatoch
 • stupeň EKR 4 komunikácia s oddeleniami banky, resp. inými bankami
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie logistiky zadržaných platobných kariet
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie dotácie bankomatov hotovosťou
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie