Finančný analytik pre úverové portfólio

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Finančný analytik pre úverové portfólio

Finančný analytik pre úverové portfólio analyzuje a monitoruje úverové portfólio banky, spracováva komentáre o jeho vývoji. Tvorí metodiku na sledovanie, meranie a hodnotenie rizík v zmysle interných predpisov a štandardov Národnej banky Slovenska a Európskej centrálnej banky.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Analytik riadenia rizík
Analytik úverového portfólia
Risk analytik v bankovníctve
Špecialista pre úverové portfólio
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413018 - Finančný analytik pre úverové portfólio
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 interné procesy v organizácii
 • stupeň EKR 7 medzinárodné bankovníctvo
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 ekonomické ukazovatele
  Špecifikácia:
  vplyv makroekonomických ukazovateľov na úverovú politiku komerčnej banky
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy finančnej analýzy
 • stupeň EKR 6 úverový obchod
 • stupeň EKR 6 bankovníctvo a bankové služby
 • stupeň EKR 6 operačná analýza
 • stupeň EKR 6 zásady, metódy a postupy práce s databázami
 • stupeň EKR 6 práca s tabuľkovým procesorom
 • stupeň EKR 6 princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
 • stupeň EKR 7 finančné modelovanie
 • stupeň EKR 7 druhy rizík v bankovníctve
  Špecifikácia:
  operačné, úverové, trhové, riziko likvidity, obchodné, kapitálové
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti bankovníctva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 metódy riadenia úverového portfólia
 • stupeň EKR 7 úverová politika komerčných bánk
 • stupeň EKR 7 úlohy Európskej centrálnej banky, Národnej banky Slovenska a Eurosystému
 • stupeň EKR 7 princípy a nástroje regulácie úverových obchodov komerčných bánk
 • stupeň EKR 7 finančný trh
  Špecifikácia:
  Jeho úlohy, funkcie, inštitúcie a produkty, vývojové trendy v oblasti úverovej politiky.
 • stupeň EKR 7 mechanizmy dohľadu nad finančným trhom
 • stupeň EKR 7 hĺbková analýza dát
  Špecifikácia:
  data mining

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 spracovávanie analýz úverového portfólia
 • stupeň EKR 6 spracovávanie analýz obchodných prípadov a analýz klientov, vrátane ich úverovej angažovanosti
 • stupeň EKR 6 príprava podkladov na spracovanie ekonomických analýz, klasifikáciu úverov a pod.
 • stupeň EKR 7 analýza a vyhodnocovanie kvality a rizikovosti úverového porfólia banky
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie prehľadov úverového portfólia banky
 • stupeň EKR 7 vypracovanie komentárov o vývoji úverového portfólia banky
 • stupeň EKR 7 tvorba metodiky
  Špecifikácia:
  sledovanie, meranie a hodnotenie rizík v bankovníctve
 • stupeň EKR 7 navrhovanie zmien v riadení úverového rizika
 • stupeň EKR 7 participácia na vývoji úverovej politiky banky a jej úverových procesov
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania stanovených metodických postupov a ich účinnosti, vrátane dodržiavania úverových limitov
 • stupeň EKR 7 navrhovanie opatrení na optimalizáciu rizík v úverovom portfóliu
 • stupeň EKR 7 aktualizácia parametrov modelov na vyhodnocovanie rizikovosti klientov
 • stupeň EKR 7 participácia na zabezpečovaní kontrolných činností súvisiacich s úverovým obchodom
 • stupeň EKR 7 koordinácia príprav ad hoc výkazov a informácií pre vrcholový manažment, obchodné útvary, akcionárov a ratingové agentúry
 • stupeň EKR 7 spracovávanie podkladov, stanovísk a odporúčaní pre koncepčné a strategické rozhodovanie
 • stupeň EKR 7 hodnotenie a riadenie bankových rizík

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie