Bankový analytik pre treasury a riadenie bilancie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Bankový analytik pre treasury a riadenie bilancie

Bankový analytik pre treasury a riadenie bilancie pripravuje analýzy a podklady na riadenie likvidity banky a tiež na podporu vykonávania obchodov na peňažnom, devízovom a kapitálovom trhu pre banku samotnú, ako aj pre jej klientov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Analytik podpory treasury
Analytik riadenia bilancie
Analytik riadenia kvality aktív
Špecialista emisií
Treasury Back-Office
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413017 - Bankový analytik pre treasury a riadenie bilancie
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 medzinárodné bankovníctvo
 • stupeň EKR 7 bankovníctvo a bankové služby
 • stupeň EKR 7 investičné bankovníctvo
 • stupeň EKR 7 princípy obchodovania s cennými papiermi
 • stupeň EKR 7 finančná matematika
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 medzinárodné finančné trhy
 • stupeň EKR 7 devízové trhy
  Špecifikácia:
  Znalosť funkcie a štruktúry devízového trhu, jeho charakteristiky a vlastností. Poznanie medzibankového devízového trhu, medzinárodného pohybu kapitálu a investovania
 • stupeň EKR 7 právne predpisy
  Špecifikácia:
  Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) , a tiež Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (tzv. nariadenie MiFIR), Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spracovávanie analýz a štúdií vývoja kapitálového a peňažného trhu, vrátane prognóz jeho vývoja
  Špecifikácia:
  vrátane prognóz vývoja kapitálového a peňažného trhu
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie výsledkov umiestnenia cenných papierov na kapitálovom trhu
 • stupeň EKR 6 spolupráca pri spracovávaní ekonomických analýz
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie analýz finančných trhov a faktorov ovplyvňujúcich ich situáciu
 • stupeň EKR 7 aplikácia technickej a fundamentálnej analýzy pri príprave podkladov pre obchodovanie na finančných trhoch
  Špecifikácia:
  využitie znalostí technickej a fundamentálnej analýzy pre obchodovanie s CP s cieľom dosiahnutia požadovanej likvidity banky
 • stupeň EKR 7 analýza riadenia krátkodobej likvidity banky , manažment devízovej pozície banky a obchodného portfólia
 • stupeň EKR 7 analýza devízových trhov a obchodov
 • stupeň EKR 7 investovanie do CP so zreteľom na výnosy banky, riziko a likviditu
 • stupeň EKR 7 riadenie aktív a pasív v bankovníctve
 • stupeň EKR 6 analýza bankovej súvahy
 • stupeň EKR 6 analýza trhových a úverových rizík bankovej knihy
 • stupeň EKR 7 analýza portfólia cenných papierov banky
 • stupeň EKR 7 navrhovanie riešení investovania do cenných papierov
 • stupeň EKR 7 príprava emisie cenných papierov
 • stupeň EKR 7 orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou činnosťou
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 podpora vykonávania obchodov na peňažnom, devízovom a kapitálovom trhu
  Špecifikácia:
  pre banku a jej klientov
 • stupeň EKR 7 analýza akciového trhu na makroúrovni, odvetvovej úrovni, mikroúrovni a na úrovni portfólia banky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Certifikát z Medzinárodného treasury manažmentu (CertITM) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie