Špecialista na finančné a poisťovacie podvody

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista na finančné a poisťovacie podvody zodpovedá za včasnú identifikáciu finančného alebo poisťovacieho podvodu, za kompletné preverenie súvisiacich dokumentov, za efektívne a rýchle vyšetrenie finančného alebo poisťovacieho podvodu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Analytik pre odhaľovanie podvodov - špecialista
Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvody - senior
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413007 - Špecialista na finančné a poisťovacie podvody
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
7
produkty v poisťovníctve
7
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
7
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
7
bankovníctvo, bankové produkty a služby
7
princípy obchodovania s finančnými produktmi
7
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
Špecifikácia:
v oblasti finančných a poistných podvodov. Postupy pri vyšetrovaní finančného a poistného podvodu.
7
právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
Špecifikácia:
Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
7
právne predpisy súvisiace s vykonávaním agendy
Špecifikácia:
Trestné právo hmotné, procesné, priestupkové, občiansky zákonník
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
druhy a rozsah finančných a poisťovacích podvodov
7
pravidlá ochrany osobných údajov
Špecifikácia:
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7
interné procesy v organizácii
7
právne predpisy v oblasti daní a účtovníctva
Špecifikácia:
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
7
náležitosti úradnej korešpondencie a dokumentov
7
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti finančného trhu
Špecifikácia:
Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 340/2005 Z. z.o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, Zákon č. 600/2001 Z.z. o registri hypoték a podrobnostiach o postavení a činnosti hypotekárneho správcu a jeho zástupcu).
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
prešetrovanie súvislosti a udalostí spojených so vznikom škôd a iných negatívnych javov, preverovanie spoľahlivosti osôb, subjektov a dokumentov
7
využívanie rôznych metód preverovania poistných udalostí podľa druhu poistenia
7
spolupráca s úsekom informačných technológii pri implementácii softvérových riešení do vnútorných systémov a procesov identifikácie a preverovania poisťovacích podvodov
7
spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní a ďalšími orgánmi a organizáciami, ktoré môžu prispieť k objektívnemu zisteniu skutkového stavu
7
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
7
vypracovanie metodiky likvidácie poistných udalostí
7
spolupráca pri výmene informácii týkajúcich sa finančných poisťovacích podvodov so zamestnancami špecializovaných pracovísk z iných poisťovní
7
spolupráca pri návrhoch opatrení na predchádzanie finančných a poisťovacích podvodov
7
príprava podkladov pre štatistiky, analýzy, rozbory a správy
7
registrovanie hlásení o neobvyklých obchodných operáciách na finančnom trhu
7
spolupráca s interným auditom pri vyhodnocovaní rizík podvodného konania
7
identifikovanie a odhaľovanie protizákonných činností vo finančníctve a poisťovníctve
7
zaisťovanie listín, predmetov, svedectiev a iných dôkazov na likvidáciu poistných udalostí a internej kriminality, vedenie súdnych sporov a trestných konaní
7
vyhodnocovanie účinnosti realizovaných zmien a opatrení na základe navrhnutých opatrní
Špecifikácia:
v rámci prevencie a znižovania rizika vzniku protiprávnych konaní
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.