Špecialista na finančné a poisťovacie podvody

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista na finančné a poisťovacie podvody

Špecialista na finančné a poisťovacie podvody zodpovedá za včasnú identifikáciu finančného alebo poisťovacieho podvodu, za kompletné preverenie súvisiacich dokumentov, za efektívne a rýchle vyšetrenie finančného alebo poisťovacieho podvodu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Analytik pre odhaľovanie podvodov - špecialista
Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvody - senior
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413007 - Špecialista na finančné a poisťovacie podvody
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
 • stupeň EKR 7 produkty v poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
 • stupeň EKR 7 pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
 • stupeň EKR 7 bankovníctvo, bankové produkty a služby
 • stupeň EKR 7 princípy obchodovania s finančnými produktmi
 • stupeň EKR 7 metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
  Špecifikácia:
  v oblasti finančných a poistných podvodov. Postupy pri vyšetrovaní finančného a poistného podvodu.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
  Špecifikácia:
  Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s vykonávaním agendy
  Špecifikácia:
  Trestné právo hmotné, procesné, priestupkové, občiansky zákonník
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 druhy a rozsah finančných a poisťovacích podvodov
 • stupeň EKR 7 pravidlá ochrany osobných údajov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 interné procesy v organizácii
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti daní a účtovníctva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • stupeň EKR 7 náležitosti úradnej korešpondencie a dokumentov
 • stupeň EKR 7 všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti finančného trhu
  Špecifikácia:
  Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 340/2005 Z. z.o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, Zákon č. 600/2001 Z.z. o registri hypoték a podrobnostiach o postavení a činnosti hypotekárneho správcu a jeho zástupcu).

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 prešetrovanie súvislosti a udalostí spojených so vznikom škôd a iných negatívnych javov, preverovanie spoľahlivosti osôb, subjektov a dokumentov
 • stupeň EKR 7 využívanie rôznych metód preverovania poistných udalostí podľa druhu poistenia
 • stupeň EKR 7 spolupráca s úsekom informačných technológii pri implementácii softvérových riešení do vnútorných systémov a procesov identifikácie a preverovania poisťovacích podvodov
 • stupeň EKR 7 spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní a ďalšími orgánmi a organizáciami, ktoré môžu prispieť k objektívnemu zisteniu skutkového stavu
 • stupeň EKR 7 orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
 • stupeň EKR 7 vypracovanie metodiky likvidácie poistných udalostí
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri výmene informácii týkajúcich sa finančných poisťovacích podvodov so zamestnancami špecializovaných pracovísk z iných poisťovní
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri návrhoch opatrení na predchádzanie finančných a poisťovacích podvodov
 • stupeň EKR 7 príprava podkladov pre štatistiky, analýzy, rozbory a správy
 • stupeň EKR 7 registrovanie hlásení o neobvyklých obchodných operáciách na finančnom trhu
 • stupeň EKR 7 spolupráca s interným auditom pri vyhodnocovaní rizík podvodného konania
 • stupeň EKR 7 identifikovanie a odhaľovanie protizákonných činností vo finančníctve a poisťovníctve
 • stupeň EKR 7 zaisťovanie listín, predmetov, svedectiev a iných dôkazov na likvidáciu poistných udalostí a internej kriminality, vedenie súdnych sporov a trestných konaní
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie účinnosti realizovaných zmien a opatrení na základe navrhnutých opatrní
  Špecifikácia:
  v rámci prevencie a znižovania rizika vzniku protiprávnych konaní
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie