Špecialista na platobné služby

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista na platobné služby

Špecialista na platobné služby analyzuje a navrhuje riešenia pre poskytovanie platobných služieb.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413015 - Špecialista na bankové karty, platobný styk a zúčtovanie obchodov
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 5 bankovníctvo a bankové služby
 • stupeň EKR 5 bankové účtovníctvo
 • stupeň EKR 5 systémy platobných kariet v bankovníctve
 • stupeň EKR 7 formy a procesy platobného styku
  Špecifikácia:
  Tuzemský, hotovostný, bezhotovostný, zahraničný atď.
 • stupeň EKR 7 postupy zúčtovania obchodov
 • stupeň EKR 7 postupy zúčtovania operácií a transakcií elektronického bankovníctva
 • stupeň EKR 7 všeobecné záväzné právne predpisy v oblasti platobného styku a platobných kariet
 • stupeň EKR 7 druhy platobných kariet
 • stupeň EKR 7 elektronické bankovníctvo
 • stupeň EKR 7 platobné prostriedky platobného styku
  Špecifikácia:
  Zmenky, šeky, dokumentárne platby.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 5 zabezpečovanie tuzemského i zahraničného platobného styku prostredníctvom peňažných ústavov
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie realizácie bankových služieb v oblastiach depozitných a platobných produktov, platobného styku (i v cudzej mene)
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie analýz a návrhov riešení v oblasti platobných služieb
 • stupeň EKR 7 zúčtovanie operácií a transakcií elektronického bankovníctva
 • stupeň EKR 7 riešenie neštandardných prípadov platobného styku a vysporiadanie chybných transakcií a storien
 • stupeň EKR 7 predkladanie návrhov na zmeny softvéru podľa platnej legislatívy
 • stupeň EKR 7 monitorovanie systému a chodu aplikácií spojených s vydávaním platobných kariet
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania platobných podmienok
 • stupeň EKR 7 orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich s bankovou činnosťou
 • stupeň EKR 7 sledovanie legislatívnych zmien v Slovenskej republike, Európskej únii a pod. v oblasti bankovníctva
  Špecifikácia:
  prioritne v oblastiach platobných kariet, platobného styku a zúčtovania obchodov
 • stupeň EKR 7 tvorba metodických a pracovných postupov prevádzky platobných kariet
 • stupeň EKR 7 kontrola účtovných operácií platobných kariet tuzemskej a medzinárodnej prevádzky
 • stupeň EKR 7 analýza plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov
 • stupeň EKR 7 metodická a poradenská činnosť v oblasti platobných služieb
 • stupeň EKR 7 podávanie informácií v oblasti platobných systémov a poskytovania platobných služieb

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie