Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve

Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve koordinuje aktivity, komunikáciu a predaj v rámci predajnej siete. Zabezpečuje jej rozvoj a expanziu, implementuje koncepcie rozvoja, predkladá návrhy a opatrenia na podporu a zefektívnenie predaja. Monitoruje a analyzuje plnenie obchodného plánu. Zabezpečuje koordinovaný prístup k vybraným cieľovým skupinám klientov, definuje ich požiadavky na produkty.

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Account manager
Špecialista podpory obchodnej siete
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413001 - Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 bankovníctvo a bankové služby
 • stupeň EKR 4 úverový obchod
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 zmluvy a zmluvné vzťahy
  Špecifikácia:
  v oblasti finančného trhu
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 finančné produkty v oblasti kapitálového trhu
 • stupeň EKR 4 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 4 princípy obchodovania s cennými papiermi
 • stupeň EKR 4 finančný trh
  Špecifikácia:
  Úlohy, funkcie, inštitúcie, produkty a služby.
 • stupeň EKR 4 garancie a garančné schémy v oblasti kapitálového trhu
  Špecifikácia:
  Systém ich fungovania.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy v oblasti finančného trhu
  Špecifikácia:
  Zákon č. 747/2004 Z. z.o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 4 pravidlá ochrany spotrebiteľa v oblasti finančných služieb
  Špecifikácia:
  Princípy fungovania Fondu ochrany vkladov a Garančného fondu investícií a rozsah, výška ich ochrany. Zákon č. 266/2005 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 príprava a kompletizácia dokladov a podkladov na uzatváranie zmlúv, realizáciu obchodov a pod.
 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie výsledkov umiestnenia cenných papierov na kapitálovom trhu
 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie finančných trhov prostredníctvom technickej analýzy a analýzy ziskov a strát
 • stupeň EKR 4 posudzovanie výsledkov analýz finančných trhov a ďalších skutočností ovplyvňujúcich situáciu na finančných trhoch
 • stupeň EKR 4 spracovávanie analýz a štúdií vývoja kapitálového a peňažného trhu, vrátane prognóz jeho vývoja
 • stupeň EKR 4 obchodovanie s aktívami a finančnými nástrojmi
 • stupeň EKR 4 účasť na tvorbe interných a externých výkazov o finančných investíciách spoločnosti
 • stupeň EKR 4 zisťovanie a vyhľadávanie informácií o vývoji na finančných a kapitálových trhoch v tuzemsku aj v zahraničí
 • stupeň EKR 4 posudzovanie finančných rizík konkrétnych obchodov, vrátane posudzovania predložených obchodných zmlúv
 • stupeň EKR 4 sledovanie a vyhľadávanie nových obchodných príležitostí
 • stupeň EKR 4 účasť a spolupráca na vývoji nových produktov
 • stupeň EKR 4 participácia na tvorbe obchodého a finančného plánu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie