Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a mikropodnikateľov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a mikropodnikateľov ponúka a predáva bankové produkty malým a stredným firemným klientom. Riadi a rozvíja vzťahy banky a poskytuje služby klientom tohto segmentu, zabezpečuje poradenstvo, starostlivosť a akvizíciu nových klientov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Bankár špecialista
Biznis manažér pre SME (MSP)
Business poradca pre SME
Manažér klientskych vzťahov
Relationship manager
Vzťahový manažér pre SME klientelu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2412 - Finanční a investiční poradcovia a agenti
SK ISCO-08
2412002 - Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a mikropodnikateľov
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

finančná a ekonomická gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
vyjednávanie
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bankovníctvo a bankové služby
7
investičné bankovníctvo
7
úverový obchod
7
princípy obchodu s nehnuteľnosťami so zástavným právom
7
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
Špecifikácia:
posudzovanie účelnosti poskytnutia prostriedkov a ich návratnosť
7
metódy a postupy finančnej analýzy
Špecifikácia:
hodnotenie bonity klienta
7
ekonomické ukazovatele
Špecifikácia:
posudzovanie klienta z pohľadu možností financovania jeho potrieb
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
7
legislatíva v oblasti účtovníctva a daní
7
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
7
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
7
zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
Špecifikácia:
v bankovníctve
7
obchodné vzťahy
7
základy obchodného práva
6
právne predpisy v oblasti bankovníctva
Špecifikácia:
Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7
ochrana osobných údajov
Špecifikácia:
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7
metódy a postupy akvizícií
7
druhy rizík v bankovníctve, ich identifikovanie a charakteristika
Špecifikácia:
riziko úverové, trhové, likvidity, operačné, mimobilančné riziká
7
aktívne obchody komerčných bánk
Špecifikácia:
typy úverov a ich špecifikácia
7
makroekonómia, makroekonomické ukazovatele
Špecifikácia:
podnikateľské prostredie v SR
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
spolupráca pri riešení reklamácií a vymáhaní pohľadávok
7
poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti bankových produktov a služieb
7
získavanie nových klientov banky a obchodných partnerov
7
poskytovanie konzultácií a poradenskej činnosti v oblasti správy úverového portfólia
7
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
7
osobné prejednávanie podmienok realizácie zákazníkom požadovaných služieb či bankových operácií
7
realizácia bankových služieb v oblastiach depozitných a platobných produktov, platobného styku (i v cudzej mene)
7
spolupráca s ostatnými odbormi banky pri zabezpečovaní služieb klientom
7
prejednávanie podmienok poskytnutia úveru s klientmi, vrátane prejednávania prípadných zmien zmlúv, zmien splátok úverov alebo odkladu splátok
7
uzatváranie úverových a zálohových (ručiteľských) zmlúv, vykonávanie zmien, vrátane vybavovania odkladov splátok úverov
7
príprava a kompletizácia dokladov a podkladov na uzatváranie zmlúv, realizáciu obchodov a pod.
Špecifikácia:
spolupráca s klientom a príslušnými inštitúciami
7
aktívny kontakt a starostlivosť o zákazníkov, sledovanie plnenia zmluvných podmienok
7
empatická komunikácia so zákazníkom, získavanie a udržanie zákazníka
7
analýza potrieb zákazníka
7
orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou činnosťou
7
akvizícia klientov
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)
    viac...
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.