Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a mikropodnikateľov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a mikropodnikateľov

Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a mikropodnikateľov ponúka a predáva bankové produkty malým a stredným firemným klientom. Riadi a rozvíja vzťahy banky a poskytuje služby klientom tohto segmentu, zabezpečuje poradenstvo, starostlivosť a akvizíciu nových klientov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Bankár špecialista
Biznis manažér pre SME (MSP)
Business poradca pre SME
Manažér klientskych vzťahov
Relationship manager
Vzťahový manažér pre SME klientelu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2412 - Finanční a investiční poradcovia a agenti
SK ISCO-08 2412002 - Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a mikropodnikateľov
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 bankovníctvo a bankové služby
 • stupeň EKR 7 investičné bankovníctvo
 • stupeň EKR 7 úverový obchod
 • stupeň EKR 7 princípy obchodu s nehnuteľnosťami so zástavným právom
 • stupeň EKR 7 druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
  Špecifikácia:
  posudzovanie účelnosti poskytnutia prostriedkov a ich návratnosť
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy finančnej analýzy
  Špecifikácia:
  hodnotenie bonity klienta
 • stupeň EKR 7 ekonomické ukazovatele
  Špecifikácia:
  posudzovanie klienta z pohľadu možností financovania jeho potrieb
 • stupeň EKR 7 zmluvy a zmluvné vzťahy
 • stupeň EKR 7 legislatíva v oblasti účtovníctva a daní
 • stupeň EKR 7 postupy uzatvárania obchodných zmlúv
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 7 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 7 zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
  Špecifikácia:
  v bankovníctve
 • stupeň EKR 7 obchodné vzťahy
 • stupeň EKR 6 základy obchodného práva
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti bankovníctva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 ochrana osobných údajov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy akvizícií
 • stupeň EKR 7 druhy rizík v bankovníctve, ich identifikovanie a charakteristika
  Špecifikácia:
  riziko úverové, trhové, likvidity, operačné, mimobilančné riziká
 • stupeň EKR 7 aktívne obchody komerčných bánk
  Špecifikácia:
  typy úverov a ich špecifikácia
 • stupeň EKR 7 makroekonómia, makroekonomické ukazovatele
  Špecifikácia:
  podnikateľské prostredie v SR

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri riešení reklamácií a vymáhaní pohľadávok
 • stupeň EKR 7 poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti bankových produktov a služieb
 • stupeň EKR 7 získavanie nových klientov banky a obchodných partnerov
 • stupeň EKR 7 poskytovanie konzultácií a poradenskej činnosti v oblasti správy úverového portfólia
 • stupeň EKR 7 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
 • stupeň EKR 7 osobné prejednávanie podmienok realizácie zákazníkom požadovaných služieb či bankových operácií
 • stupeň EKR 7 realizácia bankových služieb v oblastiach depozitných a platobných produktov, platobného styku (i v cudzej mene)
 • stupeň EKR 7 spolupráca s ostatnými odbormi banky pri zabezpečovaní služieb klientom
 • stupeň EKR 7 prejednávanie podmienok poskytnutia úveru s klientmi, vrátane prejednávania prípadných zmien zmlúv, zmien splátok úverov alebo odkladu splátok
 • stupeň EKR 7 uzatváranie úverových a zálohových (ručiteľských) zmlúv, vykonávanie zmien, vrátane vybavovania odkladov splátok úverov
 • stupeň EKR 7 príprava a kompletizácia dokladov a podkladov na uzatváranie zmlúv, realizáciu obchodov a pod.
  Špecifikácia:
  spolupráca s klientom a príslušnými inštitúciami
 • stupeň EKR 7 aktívny kontakt a starostlivosť o zákazníkov, sledovanie plnenia zmluvných podmienok
 • stupeň EKR 7 empatická komunikácia so zákazníkom, získavanie a udržanie zákazníka
 • stupeň EKR 7 analýza potrieb zákazníka
 • stupeň EKR 7 orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou činnosťou
 • stupeň EKR 7 akvizícia klientov
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c) viac...

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie