Riadiaci pracovník (manažér) v bankovníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v bankovníctve

Riadiaci pracovník (manažér) v bankovníctve riadi, koordinuje, organizuje a kontroluje činnosti a procesy odborných útvarov v pôsobnosti riadenia. Zabezpečuje fungovanie a rozvoj odboru.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Regionálny riaditeľ v bankovníctve
Riaditeľ obchodného miesta
Riaditeľ oblasti v bankovníctve
Riaditeľ odboru v bankovníctve
Riaditeľ pobočky v bankovníctve
Vedúci oddelenia v bankovníctve
Vedúci samostatného oddelenia v bankovníctve
Vedúci štábneho útvaru v bankovníctve
Vedúci tímu v bankovníctve
Vrchný riaditeľ úseku v bankovníctve
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08 1346 - Riadiaci pracovníci (manažéri) vo finančníctve a poisťovníctve
SK ISCO-08 1346001 - Riadiaci pracovník (manažér) v bankovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Manažér vo finančníctve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 bankovníctvo a bankové služby
 • stupeň EKR 7 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
 • stupeň EKR 7 finančný manažment
 • stupeň EKR 7 manažment rizík
 • stupeň EKR 7 krízový manažment
 • stupeň EKR 7 činnosť a fungovanie organizácie
 • stupeň EKR 7 manažment
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
 • stupeň EKR 7 modely riadenia zmien
 • stupeň EKR 7 integrované systémy riadenia
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy výberu zamestnancov
 • stupeň EKR 7 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 7 personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
 • stupeň EKR 7 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
 • stupeň EKR 7 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 7 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 7 systémy a normy kontroly
 • stupeň EKR 7 manažment pre top manažérov
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 projektové riadenie v manažmente
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti bankovníctva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
 • stupeň EKR 7 orientácia v dokumentoch, organizačnom poriadku a pod.
 • stupeň EKR 7 sledovanie plnenia prác na projekte, plánovanie úloh
 • stupeň EKR 7 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
 • stupeň EKR 7 vedenie rozhovorov z oblasti koučingu
 • stupeň EKR 7 využívanie nástrojov koučingu
 • stupeň EKR 7 vykonávanie odbornej lektorskej činnosti (prednášky, školenia a pod.)
 • stupeň EKR 7 motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • stupeň EKR 7 manažovanie ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 7 riadenie optimalizácie procesov, využívania prostriedkov a pod.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie a príprava podkladov a správ v manažmente
 • stupeň EKR 7 koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
 • stupeň EKR 7 manažment času
 • stupeň EKR 7 plánovanie a operatívne riadenie
 • stupeň EKR 7 analýza opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
 • stupeň EKR 7 aplikovanie legislatívnych zmien do stratégie riadenia vo zverenej oblasti
 • stupeň EKR 7 riešenie najzložitejších odborných problémov v riadenej oblasti
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie a kontrolovanie kontinuity optimalizácie procesov v riadenej oblasti
 • stupeň EKR 7 analyzovanie potenciálnych rizík činností a procesov v bankovníctve a navrhovanie riešení
 • stupeň EKR 7 navrhovanie koncepcií a stratégií v riadenej oblasti
 • stupeň EKR 7 návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti produktivity práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie