Technik systémov zberu dát v energetike

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik systémov zberu dát v energetike

Technik systémov zberu dát v energetike spravuje databázy a operačné systémy pre automatizovaný zber dát a vyhodnocuje kvalitu prenosových ciest na zber údajov a riadenie procesu používania náhradných spôsobov zberu údajov.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08 3113008 - Technik systémov zberu dát v energetike
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Technik energetik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 zásady, metódy a postupy práce s databázami
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 4 softvérové prostredie, operačné systémy
  Špecifikácia:
  Automatizované systémy zberu dát v energetike.
 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 4 metódy merania prevádzkových veličín
 • stupeň EKR 4 zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 4 systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
 • stupeň EKR 4 meracia a regulačná technika
 • stupeň EKR 4 metrológia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 analýza a projektovanie aplikácií, vrátane návrhu databáz a integrácie so súčasnými systémami
 • stupeň EKR 4 parametrizácia a nastavovanie komponentov meracích súprav
  Špecifikácia:
  Elektro a kvalitomery a kódery.
 • stupeň EKR 4 programovanie kóderov a zabezpečenie bezporuchového prenosu údajov do kóderov
 • stupeň EKR 4 ochrana údajov v automatizovanom systéme zberu dát v energetike pred neautorizovaným prístupom
 • stupeň EKR 4 spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
 • stupeň EKR 4 administrácia počítačových aplikácií podľa pracovných postupov a prevádzkových harmonogramov
 • stupeň EKR 4 definovanie odovzdávacích miest v automatizovanom systéme zberu dát v energetike
 • stupeň EKR 4 spracovávanie a vedenie technickej a prevádzkovej dokumentácie systémov zariadení riadiacej techniky
 • stupeň EKR 4 riešenie a analýza porúch a havárií zberu údajov v automatizovanom systéme zberu dát v energetike
 • stupeň EKR 4 orientácia v technickej dokumentácii a normách v energetike
  Špecifikácia:
  Pri práci na elektrotechnických a elektronických zariadeniach.
 • stupeň EKR 4 meranie a nastavovanie parametrov zariadení na prenos dát a prenosových ciest dátových sietí
 • stupeň EKR 4 zber a validácia nameraných údajov z fakturačného merania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie