Technik systémov zberu dát v energetike

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik systémov zberu dát v energetike spravuje databázy a operačné systémy pre automatizovaný zber dát a vyhodnocuje kvalitu prenosových ciest na zber údajov a riadenie procesu používania náhradných spôsobov zberu údajov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08
3113008 - Technik systémov zberu dát v energetike
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Technik energetik

Kompetencie

informačná gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady, metódy a postupy práce s databázami
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
4
softvérové prostredie, operačné systémy
Špecifikácia:
Automatizované systémy zberu dát v energetike.
4
elektrotechnika
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
4
metódy merania prevádzkových veličín
4
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
4
systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
4
meracia a regulačná technika
4
metrológia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
analýza a projektovanie aplikácií, vrátane návrhu databáz a integrácie so súčasnými systémami
4
parametrizácia a nastavovanie komponentov meracích súprav
Špecifikácia:
Elektro a kvalitomery a kódery.
4
programovanie kóderov a zabezpečenie bezporuchového prenosu údajov do kóderov
4
ochrana údajov v automatizovanom systéme zberu dát v energetike pred neautorizovaným prístupom
4
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
4
administrácia počítačových aplikácií podľa pracovných postupov a prevádzkových harmonogramov
4
definovanie odovzdávacích miest v automatizovanom systéme zberu dát v energetike
4
spracovávanie a vedenie technickej a prevádzkovej dokumentácie systémov zariadení riadiacej techniky
4
riešenie a analýza porúch a havárií zberu údajov v automatizovanom systéme zberu dát v energetike
4
orientácia v technickej dokumentácii a normách v energetike
Špecifikácia:
Pri práci na elektrotechnických a elektronických zariadeniach.
4
meranie a nastavovanie parametrov zariadení na prenos dát a prenosových ciest dátových sietí
4
zber a validácia nameraných údajov z fakturačného merania
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.