Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov zabezpečuje kontrolné a vyhodnocovacie činnosti vstupnej, výstupnej a medzioperačnej technickej kontroly pre suroviny, polotovary a finálne produkty (výrobky). Riadi činnosti chemického, fyzikálneho laboratória a tepelných skúšok, koordinuje činnosti v rámci systému QMS (Quality Management System) a EMS (Environmental Management System).

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Špecialista riadenia kontroly kvality
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141042 - Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 7 technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
 • stupeň EKR 7 oblasti použitia a spôsoby aplikácie žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie výroby žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 normy EN a STN pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 7 metódy testovania vlastností žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Metódy skúšania výrobkov, vrátane vedomostí meracích a kontrolných prístrojov.
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 fyzikálna chémia
 • stupeň EKR 7 chémia silikátov
  Špecifikácia:
  Chémia žiaruvzdorných materiálov.
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 koordinácia nápravných opatrení v kvalite žiaruvzdorných výrobkov
 • stupeň EKR 7 technické skúšky vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 udržiavanie komplexnej dokumentácie riadenia kontroly kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov a riadenia dokumentácie iso
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie potvrdení o kvalite (atesty) expedovaných žiaruvzdorných výrobkov
 • stupeň EKR 7 laboratórne skúšky (vstupné, medzioperačné a výstupné) nekovových materiálov
  Špecifikácia:
  Laboratórne skúšky na overovanie žiaruvzdorných výrobkov podľa schválených noriem a predpisov.
 • stupeň EKR 7 spracovávanie podkladov na reklamačné konanie došlých a expedovaných žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 rozhodovanie o pozastavení expedície žiaruvzdorných výrobkov, ktoré nezodpovedajú parametrom v kmeňovom liste
 • stupeň EKR 7 klasifikácia žiaruvzdorných výrobkov nesprávnej kvality a nepodarkov
  Špecifikácia:
  Vrátane ich izolácie a označovania.
 • stupeň EKR 7 evidencia a analýza príčin vzniku nekvalitnej výroby žiaruvzdorných materiálov a nepodarkov a zabezpečenie akostného a nepodarkového riadenia
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie činnosti vstupnej, výstupnej a medzioperačnej technickej kontroly vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 optimalizácia výrobných procesov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a technických podkladoch vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Orientácia v technických normách súvisiacich s vlastnosťami a testovaním žiaruvzdorných materiálov.
 • stupeň EKR 6 spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
 • stupeň EKR 6 označovanie žiaruvzdorných výrobkov
  Špecifikácia:
  Vrátane správneho balenia žiaruvzdorných výrobkov, ich uskladňovania a manipulácie s nimi.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie