Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov zabezpečuje kontrolné a vyhodnocovacie činnosti vstupnej, výstupnej a medzioperačnej technickej kontroly pre suroviny, polotovary a finálne produkty (výrobky). Riadi činnosti chemického, fyzikálneho laboratória a tepelných skúšok, koordinuje činnosti v rámci systému QMS (Quality Management System) a EMS (Environmental Management System).
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Špecialista riadenia kontroly kvality
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141042 - Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
rozhodovanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
informačná gramotnosť
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
7
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
7
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
7
oblasti použitia a spôsoby aplikácie žiaruvzdorných materiálov
7
ekonomika a riadenie výroby žiaruvzdorných materiálov
7
normy EN a STN pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
7
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
7
metódy testovania vlastností žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Metódy skúšania výrobkov, vrátane vedomostí meracích a kontrolných prístrojov.
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
7
fyzikálna chémia
7
chémia silikátov
Špecifikácia:
Chémia žiaruvzdorných materiálov.
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
koordinácia nápravných opatrení v kvalite žiaruvzdorných výrobkov
7
technické skúšky vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
udržiavanie komplexnej dokumentácie riadenia kontroly kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov a riadenia dokumentácie iso
7
vypracovávanie potvrdení o kvalite (atesty) expedovaných žiaruvzdorných výrobkov
7
laboratórne skúšky (vstupné, medzioperačné a výstupné) nekovových materiálov
Špecifikácia:
Laboratórne skúšky na overovanie žiaruvzdorných výrobkov podľa schválených noriem a predpisov.
7
spracovávanie podkladov na reklamačné konanie došlých a expedovaných žiaruvzdorných materiálov
7
rozhodovanie o pozastavení expedície žiaruvzdorných výrobkov, ktoré nezodpovedajú parametrom v kmeňovom liste
7
klasifikácia žiaruvzdorných výrobkov nesprávnej kvality a nepodarkov
Špecifikácia:
Vrátane ich izolácie a označovania.
7
evidencia a analýza príčin vzniku nekvalitnej výroby žiaruvzdorných materiálov a nepodarkov a zabezpečenie akostného a nepodarkového riadenia
7
vyhodnocovanie činnosti vstupnej, výstupnej a medzioperačnej technickej kontroly vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
optimalizácia výrobných procesov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
orientácia v normách a technických podkladoch vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Orientácia v technických normách súvisiacich s vlastnosťami a testovaním žiaruvzdorných materiálov.
7
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
6
označovanie žiaruvzdorných výrobkov
Špecifikácia:
Vrátane správneho balenia žiaruvzdorných výrobkov, ich uskladňovania a manipulácie s nimi.
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa