Technik prípravy a realizácie investícií

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik prípravy a realizácie investícií

Technik prípravy a realizácie investícií spolupracuje na investičnej príprave a realizácii stavieb a zariadení.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Technik investičnej výstavby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119029 - Technik prípravy a realizácie investícií
Príslušnosť k povolaniu Technik stavebnej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti investičnej činnosti
  Špecifikácia:
  Ide napr. o: verejné obstarávanie, stavebný zákon a pod.
 • stupeň EKR 4 technická normalizácia a projektovanie
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 4 projektový manažment
  Špecifikácia:
  Metódy plánovania a kontroly projektov.
 • stupeň EKR 4 postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
  Špecifikácia:
  Ide o postupy a pravidlá súvisiace s investičnou činnosťou, napr. stavebné konanie, geodézia, kataster nehnuteľností a pod.
 • stupeň EKR 4 systémy a normy kvality v investičnej činnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 stanovovanie spôsobov realizácie investícií
 • stupeň EKR 4 orientácia v postupoch a metódach na vykonávanie odborných geodetických prác, vrátane spracovania výsledkov terénnych prác a ich dokumentácie
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany prírody a krajiny
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie údajov z katastra nehnuteľností
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie povolení a ďalších podkladov od orgánov štátnej správy
 • stupeň EKR 4 posudzovanie projektovej dokumentácie a stanovenie podmienok stavieb
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie podkladov na tvorbu podnikateľského zámeru za zverenú oblasť
 • stupeň EKR 4 spracovanie finančných rozpočtov projektových alebo investičných akcií
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov na nehnuteľnostiach
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie náležitostí stavieb k návrhu na vydanie územného rozhodnutia
  Špecifikácia:
  Napr. k žiadosti na vydanie stavebného povolenia na realizáciu.
 • stupeň EKR 4 koordinácia a kontrola priebehu investičnej činnosti u pridelených stavieb
 • stupeň EKR 4 plánovanie investičných procesov v oblasti investičnej činnosti u pridelených stavieb
 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti investícií projektov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie