Technik prípravy a realizácie investícií

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik prípravy a realizácie investícií spolupracuje na investičnej príprave a realizácii stavieb a zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Technik investičnej výstavby
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119029 - Technik prípravy a realizácie investícií
Príslušnosť k povolaniu
Technik stavebnej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti investičnej činnosti
Špecifikácia:
Ide napr. o: verejné obstarávanie, stavebný zákon a pod.
4
technická normalizácia a projektovanie
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
4
projektový manažment
Špecifikácia:
Metódy plánovania a kontroly projektov.
4
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
Špecifikácia:
Ide o postupy a pravidlá súvisiace s investičnou činnosťou, napr. stavebné konanie, geodézia, kataster nehnuteľností a pod.
4
systémy a normy kvality v investičnej činnosti
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
stanovovanie spôsobov realizácie investícií
4
orientácia v postupoch a metódach na vykonávanie odborných geodetických prác, vrátane spracovania výsledkov terénnych prác a ich dokumentácie
4
kontrola dodržiavania platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany prírody a krajiny
4
zabezpečovanie údajov z katastra nehnuteľností
4
zabezpečovanie povolení a ďalších podkladov od orgánov štátnej správy
4
posudzovanie projektovej dokumentácie a stanovenie podmienok stavieb
4
vypracovávanie podkladov na tvorbu podnikateľského zámeru za zverenú oblasť
4
spracovanie finančných rozpočtov projektových alebo investičných akcií
4
zabezpečovanie vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov na nehnuteľnostiach
4
zabezpečovanie náležitostí stavieb k návrhu na vydanie územného rozhodnutia
Špecifikácia:
Napr. k žiadosti na vydanie stavebného povolenia na realizáciu.
4
koordinácia a kontrola priebehu investičnej činnosti u pridelených stavieb
4
plánovanie investičných procesov v oblasti investičnej činnosti u pridelených stavieb
4
vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti investícií projektov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.