Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov

Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov riadi, usmerňuje a zabezpečuje činnosť výrobných celkov a realizáciu prípravy výroby v technologickej a technickej oblasti. Zabezpečuje projektovú dokumentáciu k realizácii a modernizácii investícií a riadi rozvoj vyhradených technických zariadení v oblasti výroby stavebných a žiaruvzdorných materiálov.

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Manažér žiaruvzdorných materiálov
Project Manager
Riaditeľ výroby
Stavebný manažér
Vedúci (riaditeľ) výrobnej jednotky (prevádzky) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Výrobný námestník vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08 1321010 - Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Manažér v priemysle

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 technológia výroby stavebných hmôt, zmesí a polotovarov
 • stupeň EKR 7 normy EN a STN pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 postupy prípravy stavebnej výroby
 • stupeň EKR 7 ekonomika stavebnej výroby
 • stupeň EKR 7 suroviny na výrobu stavebných materiálov
 • stupeň EKR 7 suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 7 druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 7 technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie výroby žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 metódy testovania vlastností žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Vrátane stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 7 oblasti použitia a spôsoby aplikácie žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Vrátane stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 7 zásady tvorby technologických postupov výroby žiaruvzdorných materiálov a výrobkov
  Špecifikácia:
  Vrátane stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
 • stupeň EKR 7 manažment pre top manažérov
 • stupeň EKR 7 fyzika materiálov
 • stupeň EKR 7 chémia silikátov
 • stupeň EKR 7 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
 • stupeň EKR 7 normy EN STN pre výrobu stavebných materiálov
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy výberu zamestnancov
 • stupeň EKR 7 personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
 • stupeň EKR 7 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
 • stupeň EKR 7 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 7 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 7 ekonomika podnikateľského subjektu
 • stupeň EKR 7 ekonomické ukazovatele
 • stupeň EKR 7 princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 7 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 7 finančná analýza, ekonomické bilancie
 • stupeň EKR 6 poloautomatické stroje a linky vo výrobe stavebných materiálov
 • stupeň EKR 6 nakladanie s odpadmi a recyklácia stavebných materiálov
 • stupeň EKR 6 poloautomatické stroje a linky vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riadenie technologického úseku vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 optimalizácia výrobných procesov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Vrátane výroby stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladov na tvorbu koncepcií rozvoja výroby žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Vrátane výroby stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 7 stanovenie druhu a množstva surovín a materiálu pri výrobe žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Vrátane výroby stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 7 stanovenie štandardných technologických postupov a technologických podmienok pre jednotlivé fázy výroby žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Vrátane výroby stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 7 koordinácia priebehu väzieb výrobných činností vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Vrátane výroby stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 7 kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh v stanovených technických a ekonomických parametroch na zverenom úseku vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Vrátane výroby stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 7 kontrola plnenia operatívnych plánov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Vrátane výroby stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 7 kontrola vyťaženej suroviny vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Vrátane výroby stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 7 riešenie výskumných a vývojových úloh vo výrobe žiaruvzdorných materiálov, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
  Špecifikácia:
  Vrátane výroby stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 7 riadenie výrobnej činnosti v celom komplexe výroby stavebných a žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 riadenie komplexných technologických postupov a technických podmienok v celom rozsahu výroby stavebných a žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 zastupovanie záujmov organizácie v rámci udržiavania a rozvíjania dobrých vzťahov so strategickými partnermi
 • stupeň EKR 7 stanovenie koncepcie riadenia kvality vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 6 plnenie stanovených výkonových noriem vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Vrátane výroby stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 6 posudzovanie vzhľadu, tvaru, rozmeru a povrchu žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Vrátane stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 6 zostavovanie výrobných programov vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 6 spracovanie technických podkladov o kapacitných a technologických možnostiach vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 6 vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 6 vypracovanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie výroby stavebných a žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 6 navrhovanie racionalizačných opatrení a spracovávanie projektov organizácie práce vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 6 orientácia v platnej legislatíve vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 6 overovanie a prevádzkové skúšky nových technológií, surovín a pracovných postupov vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 6 plánovanie potreby náhradných dielov vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 6 plánovanie, zabezpečovanie a koordinácia údržby, opráv strojov a strojného zariadenia vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 6 spolupráca pri kontrole kvality vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie stanovených technologických postupov a podmienok vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie