Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov riadi, usmerňuje a zabezpečuje činnosť výrobných celkov a realizáciu prípravy výroby v technologickej a technickej oblasti. Zabezpečuje projektovú dokumentáciu k realizácii a modernizácii investícií a riadi rozvoj vyhradených technických zariadení v oblasti výroby stavebných a žiaruvzdorných materiálov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Manažér žiaruvzdorných materiálov
Project Manager
Riaditeľ výroby
Stavebný manažér
Vedúci (riaditeľ) výrobnej jednotky (prevádzky) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Výrobný námestník vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08
1321010 - Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v priemysle

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
vedenie ľudí
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby stavebných hmôt, zmesí a polotovarov
7
normy EN a STN pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
7
postupy prípravy stavebnej výroby
7
ekonomika stavebnej výroby
7
suroviny na výrobu stavebných materiálov
7
suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
7
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
7
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
7
ekonomika a riadenie výroby žiaruvzdorných materiálov
7
metódy testovania vlastností žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Vrátane stavebných materiálov.
7
oblasti použitia a spôsoby aplikácie žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Vrátane stavebných materiálov.
7
zásady tvorby technologických postupov výroby žiaruvzdorných materiálov a výrobkov
Špecifikácia:
Vrátane stavebných materiálov.
7
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
7
manažment pre top manažérov
7
fyzika materiálov
7
chémia silikátov
7
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
7
normy EN STN pre výrobu stavebných materiálov
7
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
7
metódy a postupy výberu zamestnancov
7
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
7
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
7
ekonomika podnikateľského subjektu
7
ekonomické ukazovatele
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
7
poloautomatické stroje a linky vo výrobe stavebných materiálov
6
nakladanie s odpadmi a recyklácia stavebných materiálov
6
poloautomatické stroje a linky vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
6
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie technologického úseku vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
7
optimalizácia výrobných procesov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Vrátane výroby stavebných materiálov.
7
spracovanie podkladov na tvorbu koncepcií rozvoja výroby žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Vrátane výroby stavebných materiálov.
7
stanovenie druhu a množstva surovín a materiálu pri výrobe žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Vrátane výroby stavebných materiálov.
7
stanovenie štandardných technologických postupov a technologických podmienok pre jednotlivé fázy výroby žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Vrátane výroby stavebných materiálov.
7
koordinácia priebehu väzieb výrobných činností vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Vrátane výroby stavebných materiálov.
7
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh v stanovených technických a ekonomických parametroch na zverenom úseku vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Vrátane výroby stavebných materiálov.
7
kontrola plnenia operatívnych plánov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Vrátane výroby stavebných materiálov.
7
kontrola vyťaženej suroviny vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Vrátane výroby stavebných materiálov.
7
riešenie výskumných a vývojových úloh vo výrobe žiaruvzdorných materiálov, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
Špecifikácia:
Vrátane výroby stavebných materiálov.
7
riadenie výrobnej činnosti v celom komplexe výroby stavebných a žiaruvzdorných materiálov
7
riadenie komplexných technologických postupov a technických podmienok v celom rozsahu výroby stavebných a žiaruvzdorných materiálov
7
zastupovanie záujmov organizácie v rámci udržiavania a rozvíjania dobrých vzťahov so strategickými partnermi
7
stanovenie koncepcie riadenia kvality vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
7
plnenie stanovených výkonových noriem vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Vrátane výroby stavebných materiálov.
6
posudzovanie vzhľadu, tvaru, rozmeru a povrchu žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Vrátane stavebných materiálov.
6
zostavovanie výrobných programov vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
6
spracovanie technických podkladov o kapacitných a technologických možnostiach vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
6
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
6
vypracovanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie výroby stavebných a žiaruvzdorných materiálov
6
navrhovanie racionalizačných opatrení a spracovávanie projektov organizácie práce vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
6
orientácia v platnej legislatíve vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
6
overovanie a prevádzkové skúšky nových technológií, surovín a pracovných postupov vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
6
plánovanie potreby náhradných dielov vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
6
plánovanie, zabezpečovanie a koordinácia údržby, opráv strojov a strojného zariadenia vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
6
spolupráca pri kontrole kvality vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
6
dodržiavanie stanovených technologických postupov a podmienok vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.