Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe riadi výrobu od prípravy sklárskeho kmeňa až po výrobu finálnych produktov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Výrobný manažér v sklárskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
ISCO-08
1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08
1321009 - Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v priemysle

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
vedenie ľudí
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
sklárske suroviny, ich vlastnosti
7
druhy skla
7
technológia tavenia skloviny
7
technológia výroby a spracovania skleného vlákna
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
7
ekonomika a riadenie sklárskej výroby
7
kvalita sklárskych výrobkov
7
stroje a linky navíjacích stanovíšť
7
technológia ťahania skleného vlákna
7
chyby skla
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
7
ekonomické ukazovatele
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
7
interné predpisy v organizácii
7
činnosť a fungovanie organizácie
7
sušiace pece a sekacie linky
6
metódy kontroly v sklárskej výrobe
6
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
6
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
6
mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
6
postupy finančného plánovania
6
kalkulácia nákladov
6
finančné plánovanie
6
technológia a technologické postupy
6
ekológia
5
ekonomika podnikateľského subjektu
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
motivácia a hodnotenie zamestnancov
7
vedenie odborných tímov
7
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v sklárstve
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v sklárstve
7
riadenie technologického úseku sklárskej výroby
7
zostavovanie operatívnych plánov sklárskej výroby
7
riadenie špeciálnych sklárskych procesov
7
riadenie prác pri vypracovaní prevádzkovej dokumentácie sklárskej výroby
7
riadenie prác pri spracovaní technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy v sklárskej výrobe
7
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
7
zabezpečovanie chodu úseku, útvaru
7
manažment kvality
7
koordinácia operatívnych plánov sklárskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
7
koordinácia sklárskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
7
riadenie normotvornej činnosti v organizácii sklárskej výroby
7
spracovanie návrhov príslušných vnútorných predpisov, poriadkov a pod.
7
navrhovanie racionalizačných opatrení v prípravnej fáze a v priebehu výroby
7
spolupráca pri tvorbe plánov výroby
7
spracovanie prevádzkových, obchodných a finančných plánov organizácie v rámci jej riadenia
7
spracovanie technických podkladov o sklárskej výrobe
7
plánovanie potreby surovín, strojov, ľudských zdrojov a náhradných dielov na sklársku výrobu
7
voľba postupu práce a technologických podmienok pri výrobe skloviny a skla
7
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických predpisov a postupov na zverenom úseku v sklárskej výrobe
7
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania BOZP predpisov a postupov na zverenom úseku v sklárskej výrobe
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.