Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe

Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe riadi výrobu od prípravy sklárskeho kmeňa až po výrobu finálnych produktov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Výrobný manažér v sklárskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
ISCO-08 1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08 1321009 - Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Manažér v priemysle

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 sklárske suroviny, ich vlastnosti
 • stupeň EKR 7 druhy skla
 • stupeň EKR 7 technológia tavenia skloviny
 • stupeň EKR 7 technológia výroby a spracovania skleného vlákna
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie sklárskej výroby
 • stupeň EKR 7 kvalita sklárskych výrobkov
 • stupeň EKR 7 stroje a linky navíjacích stanovíšť
 • stupeň EKR 7 technológia ťahania skleného vlákna
 • stupeň EKR 7 chyby skla
 • stupeň EKR 7 finančná analýza, ekonomické bilancie
 • stupeň EKR 7 ekonomické ukazovatele
 • stupeň EKR 7 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 7 interné predpisy v organizácii
 • stupeň EKR 7 činnosť a fungovanie organizácie
 • stupeň EKR 6 sušiace pece a sekacie linky
 • stupeň EKR 6 metódy kontroly v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 6 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 6 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 6 mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
 • stupeň EKR 6 postupy finančného plánovania
 • stupeň EKR 6 kalkulácia nákladov
 • stupeň EKR 6 finančné plánovanie
 • stupeň EKR 6 technológia a technologické postupy
 • stupeň EKR 5 ekológia
 • stupeň EKR 4 ekonomika podnikateľského subjektu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • stupeň EKR 7 vedenie odborných tímov
 • stupeň EKR 7 koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v sklárstve
 • stupeň EKR 7 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v sklárstve
 • stupeň EKR 7 riadenie technologického úseku sklárskej výroby
 • stupeň EKR 7 zostavovanie operatívnych plánov sklárskej výroby
 • stupeň EKR 7 riadenie špeciálnych sklárskych procesov
 • stupeň EKR 7 riadenie prác pri vypracovaní prevádzkovej dokumentácie sklárskej výroby
 • stupeň EKR 7 riadenie prác pri spracovaní technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie chodu úseku, útvaru
 • stupeň EKR 7 manažment kvality
 • stupeň EKR 7 koordinácia operatívnych plánov sklárskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
 • stupeň EKR 7 koordinácia sklárskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
 • stupeň EKR 7 riadenie normotvornej činnosti v organizácii sklárskej výroby
 • stupeň EKR 7 spracovanie návrhov príslušných vnútorných predpisov, poriadkov a pod.
 • stupeň EKR 7 navrhovanie racionalizačných opatrení v prípravnej fáze a v priebehu výroby
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri tvorbe plánov výroby
 • stupeň EKR 7 spracovanie prevádzkových, obchodných a finančných plánov organizácie v rámci jej riadenia
 • stupeň EKR 7 spracovanie technických podkladov o sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 plánovanie potreby surovín, strojov, ľudských zdrojov a náhradných dielov na sklársku výrobu
 • stupeň EKR 7 voľba postupu práce a technologických podmienok pri výrobe skloviny a skla
 • stupeň EKR 7 kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických predpisov a postupov na zverenom úseku v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 kontrola a zabezpečovanie dodržiavania BOZP predpisov a postupov na zverenom úseku v sklárskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie