Konštruktér neštandardných meracích systémov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Konštruktér neštandardných meracích systémov

Konštruktér neštandardných meracích systémov konštruuje systémy používané na meranie fyzikálnych a nefyzikálnych veličín s dôrazom na ich špecifickosť a výnimočnosť.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3114 - Elektronici
SK ISCO-08 3114001 - Konštruktér neštandardných meracích systémov
Príslušnosť k povolaniu Technik elektroník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 systémy a normy kontroly
 • stupeň EKR 7 elektrotechnika
 • stupeň EKR 7 postupy elektrodiagnostiky
 • stupeň EKR 7 meracia a regulačná technika
 • stupeň EKR 7 elektronika
 • stupeň EKR 7 elektronické meracie prístroje a systémy
 • stupeň EKR 7 zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 7 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
 • stupeň EKR 7 technické kreslenie v elektrotechnike
 • stupeň EKR 7 fyzika
 • stupeň EKR 7 elektrické stroje a prístroje
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 bezpečnostné a prevádzkové predpisy
 • stupeň EKR 5 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzný právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 4 ochrana životného prostredia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spolupráca pri spracovaní nameraných parametrov fyzikálnych a nefyzikálnych veličín, vrátane interpretácie nameraných hodnôt
 • stupeň EKR 7 spracovávanie materiálovej špecifikácie navrhovaných systémov
 • stupeň EKR 7 spracovávanie a zabezpečovanie konštrukčnej a výrobnej dokumentácie na technické riešenia
 • stupeň EKR 7 riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti neštandardných meracích systémov
 • stupeň EKR 7 meranie parametrov fyzikálnych a nefyzikálnych veličín s použitím meracích prístrojov a systémov
 • stupeň EKR 7 parametrizácia, montáž, obnovenie a preskúšavanie funkcií digitálnej meracej techniky
 • stupeň EKR 7 orientácia v technickej dokumentácii a normách v energetike
  Špecifikácia:
  Pri práci na elektrotechnických a elektronických zariadeniach.
 • stupeň EKR 7 návrh postupu merania parametrov fyzikálnych a nefyzikálnych veličín
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie prevádzkyschopnosti, bezpečnosti a ekonomiky navrhnutých meracích zariadení a systémov, technických riešení a náhradných dielov
 • stupeň EKR 7 projektovanie technologických pracovísk

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie