Mechanik, opravár zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v doprave

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Mechanik, opravár zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v doprave vykonáva kontrolu, diagnostiku, pravidelnú údržbu, opravy, montáž a demontáž všetkých druhov oznamovacích a zabezpečovacích systémov (elektrodynamických, reléových, automatických traťových, dispečerských diaľkových a automatických prejazdových zabezpečovacích zariadení). Zabezpečuje technickú prevádzku ovládacích pracovísk rádiových a rádiodispečerských zariadení, vrátane diaľkového ovládania hnacích vozidiel.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Elektromechanik elektrických a elektronických zariadení
Návestný a oznamovací dozorca
Zabezpečovací a oznamovací elektromechanik
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7421 - Mechanici a opravári elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informačných a komunikačných technológií)
SK ISCO-08
7421005 - Mechanik, opravár zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích zariadení
Divízia SK NACE Rev. 2
Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu
Mechanik elektrotechnických (elektronických) zariadení

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
fyzická zdatnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
návesti a výhybky
4
princípy meracích a regulačných zariadení
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
4
elektrotechnika
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
predpisy v oblasti dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Špecifikácia:
Druhy, princípy fungovania, metódy údržby a diagnostikovania porúch, postupy kontroly a vykonávania funkčných skúšok zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v doprave (napr. v železničnej, cestnej a pod.).
4
technologické postupy opráv, montáže a demontáže oznamovacích a zabezpečovacích systémov
4
metódy revízie a inšpekčných prehliadok určených technických zariadení na dráhe
4
informačné systémy v doprave
Špecifikácia:
V železničnej, cestnej a pod.
4
dopravná geografia
Špecifikácia:
Železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate, cestná sieť SR a pod.
4
technické normy v elektrotechnike
4
technická dokumentácia v elektrotechnike
Špecifikácia:
Vrátane návodov na montáž a inštaláciu zabezpečovacích a oznamovacích systémov.
4
nástroje, prípravky a meradlá v elektrotechnike
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kompletizácia, opravy a údržba elektrotechnických zariadení
4
vykonávanie prípravných činností pri montáži, inštalácii a opravách na elektrotechnických zariadeniach a prístrojoch
4
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
4
zostavovanie, montáž, opravy, rekonštrukcie, zapájanie a obnovenie zabezpečovacích a oznamovacích systémov, signalizačnej, vysielacej a riadiacej techniky
4
kontrola a vykonávanie funkčných skúšok zabezpečovacích a oznamovacích systémov, signalizačnej, vysielacej a riadiacej techniky
4
diagnostikovanie porúch zabezpečovacích a oznamovacích systémov, signalizačnej, vysielacej a riadiacej techniky
4
stavba, montáž, rekonštrukcia a zapájanie trakčných zabezpečovacích vedení a zariadení, elektrických rozvodov, prístrojov a zariadení železničnej dopravy
4
kontrola stavu a fungovania trakčných a zabezpečovacích vedení a zariadení, elektrických rozvodov, prístrojov a zariadení železničnej dopravy
4
údržba a opravy trakčných a zabezpečovacích vedení a zariadení, elektrických rozvodov, prístrojov a zariadení železničnej dopravy
4
kontroly a revízie meracích prístrojov a zariadení
4
riadenie chodu a obsluha energetických zariadení, lokálnych zdrojov elektrickej energie, elektrických staníc a pod.
4
orientácia v dopravných informačných systémoch
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.