Mechanik, opravár zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v doprave

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Mechanik, opravár zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v doprave

Mechanik, opravár zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v doprave vykonáva kontrolu, diagnostiku, pravidelnú údržbu, opravy, montáž a demontáž všetkých druhov oznamovacích a zabezpečovacích systémov (elektrodynamických, reléových, automatických traťových, dispečerských diaľkových a automatických prejazdových zabezpečovacích zariadení). Zabezpečuje technickú prevádzku ovládacích pracovísk rádiových a rádiodispečerských zariadení, vrátane diaľkového ovládania hnacích vozidiel.

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Elektromechanik elektrických a elektronických zariadení
Návestný a oznamovací dozorca
Zabezpečovací a oznamovací elektromechanik
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7421 - Mechanici a opravári elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informačných a komunikačných technológií)
SK ISCO-08 7421005 - Mechanik, opravár zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích zariadení
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu Mechanik elektrotechnických (elektronických) zariadení

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 návesti a výhybky
 • stupeň EKR 4 princípy meracích a regulačných zariadení
 • stupeň EKR 4 vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 predpisy v oblasti dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
 • stupeň EKR 4 oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
  Špecifikácia:
  Druhy, princípy fungovania, metódy údržby a diagnostikovania porúch, postupy kontroly a vykonávania funkčných skúšok zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v doprave (napr. v železničnej, cestnej a pod.).
 • stupeň EKR 4 technologické postupy opráv, montáže a demontáže oznamovacích a zabezpečovacích systémov
 • stupeň EKR 4 metódy revízie a inšpekčných prehliadok určených technických zariadení na dráhe
 • stupeň EKR 4 informačné systémy v doprave
  Špecifikácia:
  V železničnej, cestnej a pod.
 • stupeň EKR 4 dopravná geografia
  Špecifikácia:
  Železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate, cestná sieť SR a pod.
 • stupeň EKR 4 technické normy v elektrotechnike
 • stupeň EKR 4 technická dokumentácia v elektrotechnike
  Špecifikácia:
  Vrátane návodov na montáž a inštaláciu zabezpečovacích a oznamovacích systémov.
 • stupeň EKR 4 nástroje, prípravky a meradlá v elektrotechnike

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 kompletizácia, opravy a údržba elektrotechnických zariadení
 • stupeň EKR 4 vykonávanie prípravných činností pri montáži, inštalácii a opravách na elektrotechnických zariadeniach a prístrojoch
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
 • stupeň EKR 4 zostavovanie, montáž, opravy, rekonštrukcie, zapájanie a obnovenie zabezpečovacích a oznamovacích systémov, signalizačnej, vysielacej a riadiacej techniky
 • stupeň EKR 4 kontrola a vykonávanie funkčných skúšok zabezpečovacích a oznamovacích systémov, signalizačnej, vysielacej a riadiacej techniky
 • stupeň EKR 4 diagnostikovanie porúch zabezpečovacích a oznamovacích systémov, signalizačnej, vysielacej a riadiacej techniky
 • stupeň EKR 4 stavba, montáž, rekonštrukcia a zapájanie trakčných zabezpečovacích vedení a zariadení, elektrických rozvodov, prístrojov a zariadení železničnej dopravy
 • stupeň EKR 4 kontrola stavu a fungovania trakčných a zabezpečovacích vedení a zariadení, elektrických rozvodov, prístrojov a zariadení železničnej dopravy
 • stupeň EKR 4 údržba a opravy trakčných a zabezpečovacích vedení a zariadení, elektrických rozvodov, prístrojov a zariadení železničnej dopravy
 • stupeň EKR 4 kontroly a revízie meracích prístrojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 riadenie chodu a obsluha energetických zariadení, lokálnych zdrojov elektrickej energie, elektrických staníc a pod.
 • stupeň EKR 4 orientácia v dopravných informačných systémoch
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.
 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie